Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1485

Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego

z dnia 31 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na 2013r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 145 842, 39 zł z tego : a) bieżące w kwocie 26 553 698,09zł b) majątkowe w kwocie 592 144,30 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 1 do niniejszej uchwały 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 795 140,39 zł z tego : a) bieżące w kwocie 26 031 881, 39 zł b) majątkowe w kwocie 763 259, 00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1.Ustala się nadwyżkę w wysokości 350 702,00 zł 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 350 702,00 zł, z następujących tytułów: a) kredyty w kwocie 299 092,00 zł b) pożyczki w kwocie 51 610,00 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 3 do niniejszej uchwały 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów o których mowa w § 2 ust.3 w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 171 000,00 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 44 000,00 zł z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się zadania inwestycyjne w 2013r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu i rozdziału: a/ na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b/ rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do kwoty 500 000 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Opis do planu budżetu 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załączniki Budzet 2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/140/2012
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

załącznik inwestycyjny

Przewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego


Zbigniew Nowacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe