Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1525

Uchwała nr 139/XIX/2013 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8ust.2 pkt 2, art. 11 ust. 1i 3ustawy zdnia 27 czerwca 1997 r. obibliotekach (Dz. U. 2012 r , poz. 642) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej wDzierzążni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwałaNr 148/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni zdnia 28 grudnia 2005 r. wsprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz statut Gminnej Biblioteki Publicznej wDzierzążni stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Agnieszka Harazińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XIX/2013
Rady Gminy w Dzierzążni
z dnia 11 stycznia 2013 r.

STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni, zwana w dalszej części w skrócie GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§ 2. GBP wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy w Dzierzążni pod numerem 1.

§ 3. Siedzibą GBP w Dzierzążni jest budynek Urzędu Gminy w Dzierzążni a terenem jej działania obszar gminy Dzierzążnia.

§ 4.

1. Organizatorem GBP w rozumieniu ustawy jest Gmina Dzierzążnia.

2. Nadzór nad działalnością GBP sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością GBP sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna w Warszawie ul. Koszykowa 26.

§ 5. GBP w Dzierzążni działa na podstawie:

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ),

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642),

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póź. zm.),

ustanowień niniejszego Statutu nadanego przez organizatora

Rozdział 2

Cele i przedmiot działani GBP

§ 6

Podstawowym celem statutowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t.j. Dz. U.

z 2012, poz. 406) jest organizowanie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez:

gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształcenia na terenie gminy i powiatu.

pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.

pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy.

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym ludziom chorym i niepełnosprawnym.

koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie gminy w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.

opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

3.Ponadto do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :

organizowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej w tym organizowanie imprez kulturalnych,

prowadzenie gminnej orkiestry,

podejmowanie innych działań wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

Rozdział 3

Organizacja

§ 7

GBP kieruje dyrektor.

Dyrektora powołuje Wójt Gminy (Dyrektor może być także wyłoniony w drodze konkursu).

Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

Dyrektor zarządza GBP i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

kierowanie bieżącą działalnością,

reprezentowanie GBP na zewnątrz,

zarządzanie majątkiem GBP,

ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 8

Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny GBP, strukturę zatrudnienie po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dzierzążnia .

§ 9

GBP samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno-finansowy nad GBP.

Nadzorowi temu podlega:

prawidłowość dysponowania przyznanymi Gminnej Bibliotece Publicznej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw   pracowniczych.

Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne zalecenia.

Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej Sesji.

Rozdział 4

Mienie i gospodarka finansowa

§ 10

GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 11

Działalność GBP finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Wójta Gminy po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora GBP, a także dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej GBP jest plan finansowo ustalony przez dyrektora GBP, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

§ 13

GBP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami GBP są dotacje przekazane przez organizatora w wysokości umożliwiającej realizację statutowych zadań GBP, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł oraz dotacje z państwowych funduszy celowych.

Koszty prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

§ 14

Zasady wynagradzania pracowników GBP określa Minister Kultury i Sztuki.

Wynagrodzenie Dyrektora GBP określa organizator.

§ 15

Wysokość rocznej dotacji na działalność GBP określa organizator.

GBP może otrzymywać od organizatora dotacje:

na działalność statutową,

na inwestycje,

na realizację wyodrębnionych przedsięwzięć, przewidzianych w planie finansowym.

na prowadzenie gminnej orkiestry

§ 16

GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Wartość majątku GBP odzwierciedla fundusz GBP, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§ 17

GBP używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 18

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia

Rozdział 5

Zmiana Statutu

§ 19

Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Kierownik przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 20

Nadzór nad działalnością GBP sprawuje organizator.

Statut instytucji kultury nadaje organizator.

Likwidacja instytucji kultury lub przekształcenie następuje na podstawie uchwały organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 21

Niniejszy Statut zatwierdzony przez organizatora stanowi podstawę normatywną do opracowywania przez Dyrektora wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do realizowania zadań GBP.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Agnieszka Harazińska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe