| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/222/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 27 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i pkt 9   lit. „d” ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1   i 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1   pkt. 2   i art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie   83 195 106,14 zł   , z   tego:  

1) dochody bieżące w   kwocie   82 953 106,14 zł   ,  

2) dochody majątkowe w   kwocie   242 000,00 zł   ,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 1   .  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie   87 588 006,14 zł   , z   tego:  

1) wydatki bieżące w   kwocie   70 230 614,37 zł   ,  

2) wydatki majątkowe w   kwocie   17 357 391,77 zł   ,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 2   .  

3.   Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z   tabelą nr 2a   do niniejszej uchwały.  

4.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   funduszy strukturalnych i   funduszu spójności zgodnie z   tabelą nr 2b   do niniejszej uchwały.  

5.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w   wysokości   1   426   294,00 zł   , zgodnie z   tabelą nr 1a i   tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się deficyt w   wysokości   4   392   900,00 zł   , sfinansowany przychodami pochodzącymi z   zaciągniętych kredytów w   kwocie   4   392   900,00 zł   .  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   10   400   000,00 zł   , w   tym z   tytułu zaciągniętych kredytów w   kwocie   8   500   000,00 zł   , i   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie   1   900   000,00 zł   , zgodnie z   tabelą nr 3.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   6   007   100,00 zł   , z   tytułu spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie   6   007   100,00 zł   , zgodnie z   tabelą nr 3   .  

4.   Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w   kwocie   500 000,00 zł   , z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów krótkoterminowych.  

5.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów:  

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie określonej w   § 2   ust. 1     4   392   900,00     ,  

2) na spłatę kredytów w   kwocie określonej w   § 2   ust. 3     4   107   100,00     .  

§   3.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości   488 000,00 zł   .  

2.   Ustala się rezerwę celową w   wysokości   215 000,00 zł   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   4.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z   tabelą nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej, wynikające z   art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z   tabelą nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na Sołectwa zgodnie z   załączoną   tabelą nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:  

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 2   ust. 4   niniejszej uchwały,  

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w   formie depozytu u   Ministra Finansów,  

3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w   planie wydatków bieżących jednostki, z   wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§   10.   1.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

222 zał. 1   dotacje  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

222 zał. 2   dochody własne  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

222 tabela 1   dochody  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

222 tabela 1a dochody zlecone  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

222 tabela 1b dochody zlec  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

222 tabela 2   wydatki  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

222 tabela 2a inwestycje  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

222 tabela 2b fundusze unijne  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

222 tabela 2c wydatki zlecone  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

222 tabela 3   niedobór  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

222 tabela 4   program profilaktyki  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

222 tabela 5   ochrona srodowiska  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/222/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

222 tabela 6   fundusz sołecki  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »