| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/273/2012 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc kalendarzowy, do piętnastego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,

2) pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013 r., uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 r.,

3) opłatę wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy Miasta Sulejówek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/273/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Sulejówka zostaną objęci zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

System ten tworzyć będą podjęte przez Radę Miasta uchwały, będące prawem miejscowym, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do 31 grudnia 2012 r. Rada Miasta Sulejówek obowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały przewiduje uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Termin uiszczenia pierwszej opłaty upłynie 15.08.2013 r. Miesięczny okres rozliczeniowy wynika z faktu iż z opłaty, która wpłynie do Miasta pokrywane będą koszty funkcjonowania systemu.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do dwóch lub trzech miesięcy będzie skutkowało z jednej strony finansowaniem z budżetu miasta kosztów systemu przez ten okres a z drugiej strony mieszkańcy będą musieli ponosić jednorazowo duże opłaty co niewątpliwie będzie miało wpływ na nieterminowe uiszczanie opłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dochodem budżetowym i będą wpłacane na wyodrębniony rachunek bankowy Miasta co usprawni rozliczanie wpłat i ściąganie należności.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 189, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r.  Nr 21 poz. 113,  Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »