| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               14.123.091,30 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie               9.450.276,42 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.405.395,00 zł,

b) majątkowe w kwocie               4.672.814,88 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie               16.020.858,30 zł z tego :

a) bieżące w kwocie                             8.539.272,59 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.405.395,00 zł

b) majątkowe w kwocie               7.481.585,71 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.897.767,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.897.767,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.332.115,00 zł z tego:

a) planowany kredyt 1.900.000,00 zł,

b) wolne środki 432.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 434.348,00 zł z tego:

a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,

b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań:

1. na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.897.767,00 zł,

2. do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 16.030,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 22.070,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7a, 7b, 7c do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków
jednostki.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

INWESTYCJE NA 2013 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.doc

DOTACJE  UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik7a.doc

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH
NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik7b.doc

PLAN ZADAŃ  REALIZOWANYCH  ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA  ZEZWOLEŃ  NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH
NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7c do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik7c.doc

PLAN ZADAŃ  REALIZOWANYCH  ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA  ZEZWOLEŃ  NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII
NA 2013 ROK


Załącznik do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

W paragrafie 0960 planowane są :

Dobrowolne wpłaty od ludności na wodociągw kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W paragrafie 0750 zaplanowano :

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie 1.600,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W paragrafie 0470 zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczystena kwotę 2.200,00 zł.

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 50,00 zł.

W paragrafie 0750 zaplanowano dochody z najmu mieszkań w Agronomówcei innych dzierżawców na kwotę 4.700,00 zł

- najemcy Agronomówki - 4.099,00 zł

- pozostali dzierżawcy - 601,00 zł

W paragrafie 0920 zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie nakwotę 50,00 zł

W paragrafie 0770 zaplanowane zostały wpływy z odpłatnego nabycia prawa własnościoraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościna kwotę 6.000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W paragrafie 6207 zaplanowano wpływ dotacji w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich.

Program „ Wykluczenie cyfrowe” na kwotę 1.717.890,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W paragrafie 2010 planowane są dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadaniezlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatuw kwocie 36.835,00 zł

W paragrafie 2360 zaplanowano dochody gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresuadministracji rządowej i innych zadań zleconych ustawamiw kwocie 118,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W paragrafie 0970 planowane są wpływy z różnych dochodówna kwotę 1.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

W paragrafie 2010 dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestruwyborców na kwotę 660,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W paragrafie 0350 zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, płacony w formie karty podatkowejna kwotę 500,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomościna kwotę 371.454,00 zł

Podatek od nieruchomości:

- budynki mieszkalne

126 m2x 0,63 zł = 79,00 zł

- budynki pod działalnością gospodarczą

6.076 m2x 19,30 zł = 117.267,00 zł

- pozostałe budynki

369 m2x 6,90 zł = 2.546,00 zł

- budowle związane z działalnością gospodarczą

10.773.559,21 x 2% = 215.471,00, zł

- grunty pod działalnością gospodarczą

66.514 m2x 0,80 zł = 53.211,00 zł

- budynki związane z udzielaniemświadczeń zdrowotnych

180 m2x 4,32 zł = 777,00 zł

- grunty pozostałe

4.862 m2x 0,34 zł = 1.653,00 zł

Razem 391.004,00 zł

% wykonania 95 371.453,80 zł

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnegona kwotę 24.937,00 zł

Podatek rolny:

175 ha x 142,50 zł = 24.937,00 zł

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnegona kwotę 43.985,00 zł

Płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk

913 ha przel. X 41,01 zł 37.44200 zł

319 ha przel. X 20,51 zł 6.543,00 zł

Razem 43.985,00 zł

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłatna kwotę 30,00 zł.

W paragrafie 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłatz tytułu podatków i płat na kwotę 100,00 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W paragrafie 0310 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomościna kwotę 251.746,00 zł

Podatek od nieruchomości

- budynki mieszkalne

82.519 m2x 0,63 zł = 51.987,00 zł

- budynki pod działalnością gospodarczą

5.179,00 m2x 19,30 zł = 99.955,00 zł

- pozostałe budynki

5.400 m2x 6,90 zł = 37.260,00 zł

- budowle związane z działalnością gospodarczą

1.162,98 x 2% = 23,00 zł

- grunty pod działalnością gospodarczą

15.439 m2x 0,80 zł = 12.351,00 zł

- grunty pozostałe

104.584 m2x 0,34 zł = 35.558,00 zł

- pozostałe budynki ( letniskowe)

4.038 m2x 6,90 zł = 27.862,00 zł

Razem 264.996,00 zł

% realizacji 95 = 251.746,20

W paragrafie 0320 zaplanowano wpływy z podatku rolnegona kwotę 610.586,00 zł.

Podatek rolny

Użytkownicy indywidualni

4.806ha przel. X 142,50 zł = 684.855,00 zł

98 ha fiz. X 285,00 zł = 27.930,00 zł

Razem 712.722,00 zł

Minus ulgi ustawowe 70.000,00 zł

Po odliczeniu ulg 642.722,00 zł

% realizacji 95 = 610.585,90

W paragrafie 0330 zaplanowano wpływy z podatku leśnegona kwotę 31.865,00 zł

Podatek leśny

Użytkownicy indywidualni

777 ha przel. x 41,01 zł = 31.865,00 zł

W paragrafie 0340 zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowychna kwotę 66.462,00 zł

Podatek od środków transportowych

Samochody ciężarowe

6 szt. X 900,00 zł 5.400,00

4 szt. X 1.060,00 zł 4.240,00

1 szt. X 1.726,00 zł 1.726,00

Ciągniki siodłowe

1 szt. x 1.798,00 zł 1.798,00

25 szt. x 1.474,00 zł 36.850,00

1 szt. x 1.300,00 zł 1.300,00

Przyczepy i naczepy

11 szt. X 984,00 zł 10.824,00

6 szt. x 707,00 zł 4.242,00

2 szt. x 640,00 zł 1.280,00

Autobus

2 szt. X 1.150,00 zł 2.300,00

Razem 69.960,00

% realizacji 95% 66.462,00

W paragrafie 0360 zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowiznna kwotę 24.000,00 zł

W paragrafie 0430 zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowejna kwotę 400,00 zł

W paragrafie 0490 zaplanowano wpłaty od mieszkańców za wywóz śmieci 160.000,00 zł

W paragrafie 0500 zaplanowano wpływy z podatku od czynnościcywilnoprawnych na kwotę 40.000,00 zł.

W paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłatna kwotę 1.000,00 zł.

W paragrafie 0910 zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowychwpłat z tytułu podatku i opłat na kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw.

W paragrafie 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej,głównie za dowody osobiste i opłaty od wydawanychzaświadczeń na kwotę 12.000,00 zł.

W paragrafie 0480 zaplanowano wpływy z opłaty za zezwoleniaalkoholowe na kwotę 63.000,00 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

W paragrafie 0010 zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowegood osób fizycznych na kwotę 1.065.022,00 zł.

W paragrafie 0020 zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowegood osób prawnych na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W paragrafie 2920 planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorząduterytorialnego z przeznaczeniem na oświatęna kwotę 2.414.131,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W paragrafie 2920 planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnejdla gmin na kwotę 2.275.381,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W paragrafie 0920 planowane są wpływy z odsetekna kwotę 20.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W paragrafie 0970 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynszena kwotę 181,42 zł

W paragrafie 0750 zaplanowano wpływy z czynszów uzyskiwanychod nauczycieli mieszkających w Domu Nauczycielana kwotę 5.800,00 zł

W paragrafie 6207 zaplanowane zostały dotacje rozwojowena budowę Hali Sportowej w Szelkowiena kwotę 1.902.418,58 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

W paragrafie 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za Przedszkolena kwotę 13.963,00 zł

10 dzieci x 1,72 zł x 22 dni x 9 m-cy 3.405,60

11 dzieci x 3,44 zł x 22 dni x 9 m-cy 7.492,32

3 dzieci x 5,16 zł x 22 dni x 9 m-cy 3.065,04

W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywieniena kwotę 37.560,00 zł

41 dzieci x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy 13.800,60

24 dzieci x 5,00 zł x 22 dni x 9 m-cy 23.760,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W paragrafie 0830 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywieniena kwotę 33.660,00 zł

100 dzieci x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy 33.660,00              

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W paragrafie 2007 zaplanowano dotacje celowe w ramach programówfinansowych z udziałem z udziałem środków europejskichna kwotę 8.500,00 zł

W paragrafie 2009 zaplanowano dotacje celowe w ramach programówfinansowych z udziałem z udziałem środków europejskichna kwotę 1.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

W paragrafie 2010 zaplanowano dotację na kwotę 1.365.000,00 zł

w tym: Świadczenia rodzinne 1.199.000,00

Fundusz alimentacyjny 166.000,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.

W paragrafie 2010 zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczeniezdrowotne za osoby pobierające świadczenia zpomocy społecznej na kwotę 2.900,00 zł.

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację na kwotę 4.800,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W paragrafie 2030 planuje są otrzymanie dotacje na kwotę 22.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W paragrafie 2030 planuje są otrzymanie dotacje na kwotę 56.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W paragrafie 2030 planowane są dotacje na bieżące utrzymani Ośrodków Pomocy

Społecznej na kwotę 73.600,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W paragrafie 2030 zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci

w kwocie 14.000,00 zł

W paragrafie 2887 zaplanowano dotacje celowe otrzymane przez jednostkę

samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu

terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

na kwotę 47.600,00 zł

W paragrafie 2889 zaplanowano dotacje celowe otrzymane przez jednostkę

samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu

terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

na kwotę 8.400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W paragrafie 0960 zaplanowano spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

na kwotę 210.000,00 zł W paragrafie 6207 zaplanowano dotacje rozwojowe związane z budową oczyszczalni

przydomowych na kwotę 929.333,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W paragrafie 6207 zaplanowano dotacje rozwojowe na remont świetlicy

wiejskiej w Ciepielewie na kwotę 117.172,42 zł

RAZEM DOCHODY : 14.123.091,30 ZŁ


Załącznik do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/130/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 stycznia 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W paragrafie 4210 planuj się zakup materiałów i wyposażenia a głównie środki na remont studni na kwotę 1.000,00 zł.

W paragrafie 4300 zaplanowana została opłata za usługi wykonane przez przedsiębiorstwo ELKUR w Krasnosielcu na kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W paragrafie 2850 zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w 2013 rok.

Stanowi to około 11.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 280.000,00 zł wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 565.000,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W paragrafie 6300 zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na drogi,tj. przepusty drogowe, znaki drogowe 30.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg oraz profilowanie na kwotę 250.000,00 zł

W paragrafie 6050 zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :na osiedlu Bazar około 350.000 zł oraz we wsiach Zakliczewo i Magnuszew Mały co stanowi razem kwotę 565.000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich na program „Wykluczenie cyfrowe”w kwocie 1.717.890,88

W paragrafie 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych na program „Wykluczenie cyfrowe”w kwocie 303.157,22

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W paragrafie 4300 w 2013 roku planowane są kwoty

- rozgraniczenia i podziały 15.000,00

- zakładanie ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie dokumentacji 15.000,00

- wycena gruntów do opłat adiacenckich 10.000,00

- zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60.000,00

- wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji do uregulowania stanu prawnego 10.000,00

- zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje ( drogi) 9.800,00

Wydatki mogą stanowić kwotę 159.800,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 31.336,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano na składki ZUS na kwotę 4.732,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 767,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)

W paragrafie 3030 planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:

- diety radnych i członków komisji 60.213,00

- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 15.600,00

- diety sołtysów 34.560,00

Stanowi to kwotę ogółem 110.373,00

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje rady gminy na kwotę 3.267,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na różne usługi na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4360 ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne ( komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę 1.200,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 1.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

W paragrafie 3020 są zaplanowane zostały wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę 3.500,00 zł

W paragrafie 4010 znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 20 osób, łącznie z Wójtem, w tym 1 pracownika obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie od 2 do 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych.Od lutego zatrudniona zostanie 1 osoba na stanowisko pracy do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie. W związku z powyższym planowana kwota to 1.028.929,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 86.400,00 zł

W paragrafie 4100 zaplanowano środki na prowizję dla sołtysówna kwotę 28.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 186.600,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 18.600,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowane zostały wydatki na:

obsługę prawna 23.616,00

oraz obsługę komputerową 9.600,00

Razem to 33.216,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane są wydatki na bieżące zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, artykułów czyszczących i przemysłowych, wymiana jednostek komputerowych.

Planowane wydatki w tym paragrafie to 130.348,59 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę 14.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowo zatrudnionych na kwotę 1.000,00 zł.

W paragrafie 4410 zaplanowano wydatki na wyjazdy służbowe krajowe dla pracowników związanych ze szkoleniami, konferencjami i załatwianiem spraw służbowych w kwocie 20.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano środki na ubezpieczenie sprzętu i osprzętu komputerowego znajdującego się w budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie samego budynku na kwotę 7.500,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowane są środki na opłatę faktur za przesyłki listowe, na remonty instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości i inne drobne usługi w kwocie 149.500,00 zł

W paragrafie 4350 ujęto zapłaty za zakup dostępu do sieci Internet na kwotę 1.500,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano zapłatę rachunków za zakup usług telefonii komórkowej dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na kwotę 3.200,00 zł

W paragrafie 4370 na zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej zaplanowano 8.000,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

21 osób x 1.093,93 zł = 22.972,53

10 emerytów x 182,32 zł = 1.823,76 zł

na przyuczeniu ( interwencyjni)

3 osoby x 1.093,93 zł = 3.281,79

Łącznie stanowi to kwotę 28.078,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę 8.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W paragrafie 2900 wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na

Związek Gmin Ziemi Makowskiej 1.362,00 zł.

Lokalna Grupa Działania „ Orzyc-Narew” 3.711,00 zł

zaplanowana kwota to 5.073,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług związanych z promocją gminy na kwotę 20.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W paragrafie 4110 zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 85,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy na kwotę 14,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowę zlecenie za prowadzenie rejestru wyborców na kwotę 561,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75404 Komendy powiatowe policji.

W paragrafie 3000 zaplanowana została wpłata na fundusz celowy w wysokości 4.0000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W paragrafie 3030 zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach a nie są zatrudnieni w OSP na kwotę 25.000,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 6.200,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy na prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 58.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę 23.956,00 zł

              W paragrafie 4260 zaplanowano zakup energii na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania kontrolne na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę 6.200,00 zł

W paragrafie 4430 ujęto składki ubezpieczenia samochodów i strażaków na kwotę 4.800,00 zł

W paragrafie 4360 zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 300,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W paragrafie 8110 zaplanowane są środki na spłaty odsetek od pożyczek,odsetek i kredytów, tj:

1. Odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW 8.835,00 zł

2. Odsetki od II pożyczki z WFOŚ i GW 11.183,00 zł

3. Odsetki od nowego kredytu z BS Krasnosielc 104.537,00

4. Odsetki od III pożyczki z WFOŚ i GW 8.445,00

Kwota łączna zaplanowana to 133.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W paragrafie 4810 zaplanowano rezerwy na kwotę 38.100,00 zł,w tym: Celowa 22.070,00

Ogólna 16.030,00

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 14 nauczycieli,co stanowi 11,28 etatu oraz 4,5 pracowników obsługi.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 55.918,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2013 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowa dla nauczycieli.

Planowane środki to kwota 764.813,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 62.008,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 148.551,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.887,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz nieczystości, remont sal lekcyjnych, remont schodów, przeglądy budynków i drobne remonty.

Wielkość planowanych środków to 33.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP,2 komputerów , kserokopiarki, strojów sportowych, koszów na śmieci na kwotę 148.000,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 1.500,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 4.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 800,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 15.500,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 11,25 etatu nauczycieli x 2.785,71 zł = 31.319,73

- nauczyciele emeryci 19.333,35 zł ( 5% wysokości pobieranych emerytur)

- 4,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93 zł = 4.922,69

- 9 emerytów obsługi x 182,32 zł = 1.640,80

Razem kwota odpisu to 57.320,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników szkoły w kwocie 2.000,00 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków własnych na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 405.720,93 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano wydatki inwestycyjne do pozyskania na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 1.902.418,58 zł

Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli , co stanowi 5,09 etatu i 2 pracowników obsługi. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 88 dzieci

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 22.499,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszową , 1 odprawę dla pracownika obsługi Planowane środki to kwota 326.331,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 20.543,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 62.174,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.684,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci i przegląd techniczny placu zabaw

Wielkość planowanych środków to 1.300,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, wymianę mebli, zakup telewizora, zakup oleju, firanek, karniszy, ksero, zakup mebli do gabinetu,krzesełek, stolików na kwotę 50.700,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę, projektora, telewizora, instrumentów Perkusyjnych, mat do programu „ Klucz do uczenia”na kwotę 12.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu RTV i komputera znajdującego się w przedszkolu na kwotę 200,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 500,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 5,09 etatu nauczycieli x 2.785,71 zł = 14.179,26

- 2 etaty obsługi x 1.093,93 zł = 2.187,86

Razem jest to kwota 16.367,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz pracowników przedszkola w kwocie 500,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

24 dzieci obiad x 5 zł x 22 dni x 9 m-cy = 23.760,00 zł

41 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy = 13.800,60 zł

Łącznie środki planowane w tym paragrafie to 37.560,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 5.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

W paragrafie 4300 planowane są wydatki na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szelkowie na kwotę 85.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 12 nauczycieli, co stanowi 9,11 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 88 uczniów.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 40.510,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi

Planowane środki to kwota 567.461,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 41.768,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 107.676,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.309,00 zł

W paragrafie 4300 planowane środki przeznaczone zostaną na przegląd budynku, przewodów kominowych i elektrycznych, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont oświetlenia, wymiana płytek na tarasie i schodach,modernizacja pracowni komputerowej, drobne remonty.

Wielkość planowanych środków to 60.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP na kwotę 151.500,00 zł

W paragrafie 4240 zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 7.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 600,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 26.500,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 8,83 etatu nauczycieli x 2.785,71 zł = 24.597,82

- 3 pracowników obsługi x 1.093,93 zł = 3.281,79

- 1 emeryt x 182,32 zł = 182,32

Razem kwota odpisu to 28.062,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznego gimnazjum oraz pracowników szkoły w kwocie 1 .500,00 zł

W paragrafie 4350 zaplanowano opłaty za Internet na kwoty 900,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli.

W paragrafie 4300 planowane są kwoty na szkolenie nauczycieli, stanowi to 1% wynagrodzeń osobowych szkół i przedszkola , tj:

- Publiczna Szkoła Podstawowa 7.648,00

- Publiczne Gimnazjum 5.674,00

- Przedszkole Samorządowe 3.263,00 zł

Razem jest to kwota 16.585,00 zł

Rozdział 80148 Stołówka szkolna.

W stołówce szkolnej zatrudniona jest 1 kucharka i 1 intendentka,a z wyżywienia korzysta około 100 uczniów miesięcznie.

W paragrafie 4010 planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę 53.177,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 4.475,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 9.858,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 754,00 zł

W paragrafie 4210 planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę 900,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania zup dla uczniów na kwotę

100 korzystających x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy = 33.660,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2 etaty x 1.093,93 zł = 2.188,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano prowizję pobierana przez bank od wpłat za wyżywienie i opłaty stałej na kwotę 300,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 100,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W paragrafie 4117 zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie ,,Idziemy po rozwój” na kwotę 1.216,00 zł

W paragrafie 4119 zaplanowano środki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie„Idziemy po rozwój” na kwotę 214,00 zł

W paragrafie 4127 zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie„Idziemy po rozwój” na kwotę 174,00 zł

W paragrafie 4129 zaplanowano środki na fundusz pracy od wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w programie„Idziemy po rozwój” na kwotę 31,00 zł

W paragrafie 4177 zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w program „Idziemy po rozwój”na kwotę 7.110,00 zł

W paragrafie 4179 zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w programie„Idziemy po rozwój” na kwotę 1.255,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenie związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę 3.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W paragrafie 2710 zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4170 zaplanowano środki na umowy zlecenie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 42.000,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę 19.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 25.400,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowane są środki na wyjazdy służbowe Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W paragrafie 4330 zaplanowane są środki na częściową opłatę za 1 podopiecznego 14.000,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze

W paragrafie 3110 zaplanowane są środki na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej 3.600,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W paragrafie 3110 planuje się środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Szelków, którzy spełniają warunki ustawowe do otrzymania dodatku na kwotę 8.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W paragrafie 4130 zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 7.700,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

W paragrafie 3110 zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków:

- z dotacji na zadania własne ( zasiłki okresowe) 22.000,00

- ze środków gminy( zasiłki celowe, specjalne celowe,sprawienie pogrzebu) 24.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W paragrafie 3110 zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 56.000,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W paragrafie 3020 zaplanowano zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 150,00 zł

W paragrafie 3110 planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 1.304.637,00 zł.

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 25.055,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowiono kwotę 2.015,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę 25.530,00 zł.

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 664,00 zł.

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę 1.600,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 2.755,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę 1.000,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę 100,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.094,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę 400,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne 73.600,00 zł              

Ze środków gminy 108.600,00 zł

W paragrafie 3020 zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie 400,00 zł

W paragrafie 4010 planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych GOPS na kwotę 115.702,00 zł

W paragrafie 4040 zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 9.548,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22.783,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 960,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 10.000,00 zł

W paragrafie 4260 zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 2.100,00 zł

W paragrafie 4280 zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 100,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty, transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę 14.000,00 zł

W paragrafie 4410 zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 2.000,00 zł

W paragrafie 4430 zaplanowano składki na zapłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu znajdującego się w GOPS na kwotę 300,00 zł

W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 3.282,00 zł

W paragrafie 4370 zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę 525,00 zł

W paragrafie 4700 zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę 500,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

W paragrafie 2360 zaplanowano opłatę za żywność otrzymywaną z Banku Żywności w Ciechanowie w wysokości 2.000,00 zł

W paragrafie 3110 zaplanowano środki na świadczenia społeczne(dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę 29.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również środki związane z programem „ Znów aktywni”

W paragrafie 3257 zaplanowano środki na różne stypendia na kwotę 5.394,00 zł

W paragrafie 3259 zaplanowano środki na różne stypendia na kwotę 952,00 zł

W paragrafie 4017 zaplanowano środki na wynagrodzenia na kwotę 21.576,00 zł

W paragrafie 4019 zaplanowano środki na wynagrodzenia na kwotę 3.807,00 zł

W paragrafie 4117 zaplanowano środki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 7.020,00 zł

W paragrafie 4119 zaplanowano środki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.239,00 zł

W paragrafie 4127 zaplanowano środki na fundusz pracy na kwotę 285,00 zł

W paragrafie 4129 zaplanowano środki na fundusz pracy na kwotę 50,00 zł

W paragrafie 4177 zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 11.626,00 zł W paragrafie 4129 zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.051,00 zł

W paragrafie 4217 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 425,00 zł

W paragrafie 4219 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 75,00 zł

W paragrafie 4307 zaplanowano środki na zakup usług na kwotę 1.275,00 zł

W paragrafie 4309 zaplanowano środki na zakup usług na kwotę 225,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szelkowie pracuje 1 nauczyciel. Ze świetlicy korzysta około 100 uczniów.

W paragrafie 3020 zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 4.753,00 zł

W paragrafie 4010 zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela Planowane środki to kwota 42.390,00 zł

W paragrafie 4040 ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.

Stanowi ono kwotę 3.420,00 zł

W paragrafie 4110 zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 8.640,00 zł

W paragrafie 4120 zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.240,00 zł

W paragrafie 4210 zaplanowano środki na zakup bloków, kredek, farb oraz innych materiałów biurowych na kwotę 400,00 zł

W paragrafie 4440 planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

- 1 nauczyciela x 2.785,71 zł = 2.785,71

Razem kwota odpisu to 2.786,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na oczyszczalnię dla budynków użyteczności publicznej w wysokości 233.000,00 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano środki do pozyskania na budowę biooczyszczalni przydomowych na kwotę 929.333,00 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano środki własne na budowę biooczyszczalni przydomowych na kwotę 559.472,68 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi,

- opłata za wywóz śmieci

- badanie wody w Chylinach na kwotę 170.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki do pozyskania na rekultywację wysypiska we wsi Chyliny na kwotę 200.000,00 zł              

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W paragrafie 4210 zaplanowano zakup materiałów na kwotę 15.000,00 zł

W paragrafie 4300 zapanowano koszty na utrzymanie placu w kwocie 15.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W paragrafie 4260 planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego wiejskiego oraz świetlic wiejskich na kwotę 140.494,00 zł

W paragrafie 4270 zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę 47.000,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano zakup usług na kwotę 5.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na modernizację oświetlenia w kwocie 300.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W paragrafie 2900 zaplanowano składkę członkowską do Związku„Budowa Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla Regionu Ciechanowskiego” na kwotę 6.086,00 zł

W paragrafie 4300 zaplanowano środki na usługi w kwocie 3.690,00 zł

W paragrafie 6650 zaplanowano środki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu na zadania inwestycyjne na kwotę 38.420,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W paragrafie 2480 planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę 260.000,00 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano środki na inwestycje jednostki

- na Wiatę Biesiadną 17.019,82

- na remont świetlicy w Chylinach 30.000,00

na kwotę 47.019,82 zł

W paragrafie 6057 zaplanowano środki do pozyskania na remont świetlicy w Ciepielewie na kwotę 117.172,42 zł

W paragrafie 6059 zaplanowano środki własne na modernizację świetlicy w Ciepielewie na kwotę 62.980,18 zł

Rozdział 92116 Biblioteki.

W paragrafie 2480 planowana jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie. Dotacja planowana jest w kwocie 102.000,00 zł

RAZEM WYDATKI :                                                         16.020.858,30 ZŁ


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2013.

              Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm/ Rada Gminy uchwala budżet Gminy w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »