| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Karniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do dnia 15 każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z § 1: za okres I kwartału – do dnia 15 stycznia za okres II kwartału – do dnia 15 kwietnia za okres III kwartału – do dnia 15 lipca za okres IV kwartału – do dnia 15 października

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 roku i obejmuje okres trzech miesięcy czyli od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 3.               Opłata, o której mowa w § 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Karniewo - Bank Spółdzielczy w Pułtusku Oddział w Karniewie Nr: 91 8232 0005 0400 0374 2004 0001

§ 4.               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.

§ 5.               Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.               Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/106/2012

Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Karniewo.

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy w Karniewie przyjmuje uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane raz na kwartał, bez wezwania, w terminie do dnia 15 każdego pierwszego miesiąca kwartału, za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, celem zapewnienia płynności budżetu gminy jak również sprawnego funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sprawowanego przez gminę.

Kwartalna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest odpowiednia, gdyż opłaty będą wnoszone z góry za trzy miesiące i gmina będzie bezproblemowo rozliczać się za wykonanie usługi z firmą odbierającą odpady.

Kwota opłaty płacona w każdym pierwszym miesiącu kwartału nie będzie się pokrywać z opłatą za podatek rolny (płacony w innych miesiącach), a tym samym nie będzie nadto obciążać mieszkańców.

Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od lipca 2013 roku, dlatego termin uiszczenia pierwszej wpłaty upływa z dniem 15 lipca 2013 r.

Niniejsza uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz realizuje w ten sposób zapisy art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »