| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są nielimitowane ilości następujących odpadów:

1. odpady mokre, w tym:

1) resztki kuchenne,

2) fusy kawy i herbaty,

3) obierki, skorupki, łupiny itp.,

4) zwiędłe kwiaty,

5) ziemia kwiatowa,

6) mokry, zabrudzony papier, zużyte ręczniki kuchenne i chusteczki higieniczne,

7) odpady z pielęgnacji trawników,

8) popiół z drewna, pelletu, brykietu, zrębek, trocin oraz innych paliw opałowych powstających z frakcji drzewnej lub innej frakcji organicznej,

9) pozostałe odpady ulegające biodegradacji;

2. odpady suche, w tym:

1) odpady opakowaniowe,

2) tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) metale,

5) plastik,

6) makulatura,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) zużyte pieluchy i odpady higieniczne,

9) tekstylia,

10) popiół z węgla, koksu, miału, ekogroszku i z innych paliw opałowych produkowanych na bazie węgla kamiennego,

11) pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji;

3. przeterminowane leki;

4. zużyte baterie i akumulatory;

5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7. zużyte opony.

§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1. Odpady zmieszane – co miesiąc

2. Odpady zbierane selektywnie : Odpady suche – co miesiąc Odpady mokre – co miesiąc.

§ 3. 1. Odpady mokre i suche zbiera się w oddzielnych pojemnikachodpowiedniooznakowanych, które określają rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone;

2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalnych pojemników znajdujących się w punkcie aptecznym na terenie gminy Karniewo, skąd będą odbierane systematyczne (nie dopuszczając do przepełnienia pojemników) przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia na odbieranie tego typu odpadów;

3. Zużyte baterie i akumulatory jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki bądź zwracać bezpłatnie do sklepów zajmujących się sprzedażą powyższych artykułów Zużyte baterie można wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników rozmieszczonych w placówkach oświatowych;

4. Odpady wielkogabarytowe (zużyta stolarka okienna, drzwiowa, meble itp.) nie wymagają odrębnych urządzeń do zbierania, należy gromadzić je odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, można je wystawiać na chodnik przed wejściem do nieruchomości, skąd będą odbierane dwa razy w roku (przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym) sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym innym terminie odpadów wielkogabarytowych można pozbyć się, przez dostarczenie ich do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (świetlówki, farby, lakiery, akumulatory, baterie itp.) należy również wydzielić z pozostałych odpadów i należy je zwracać do gminnego punktu selektywnej zbiórki. Odpady niebezpieczne przygotowane do odbioru, należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich, pod żadnym pozorem nie należy ich umieszczać w pojemnikach na odpady suche ani mokre;

6. Zużyte opony należy przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki.

§ 4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, znajdującym się na terenie Gminy Karniewo ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych wymienionych w § 3 niniejszej Uchwały.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów – odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

3. Wójt Gminy Karniewo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Karniewo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów oraz terminy ich funkcjonowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/108/2012

Rady Gminy Karniewo

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy w Karniewie przyjmuje uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Karniewo w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane odpady komunalne zbieranie selektywnie w podziale na 2 pojemniki: frakcję suchą i mokrą. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Dla ułatwienia realizacji powyższego obowiązku oraz zmniejszenia kosztów odbioru odpadów a tym samym stawki opłaty, 5 pierwszych frakcji zostało połączone w jeden pojemnik – jako frakcja sucha, natomiast odpady ulegające biodegradacji będą stanowiły frakcję mokrą.

Pozostałe frakcje takie jak : przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami i będą zbierane w gminnym punkcie odbioru odpadów, skąd będą następnie odbierane przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Odebranie wszystkich odpadów od właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych ze względów finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców oraz niszczącymi środowisko.

Podział odpadów komunalnych na dwie grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie częstotliwości wykonywania usługi. Zostanie też wykorzystany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru odpadów.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Karniewo został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Karniewo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »