Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1754

Uchwała nr XXXII/152/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka

z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy w Jabłonnie Lackiej uchwala, co następuje ;

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 12 248 843,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 12 016 159,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 232 684,00 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 183 843,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 10 399 006,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 784 837,00 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3) Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie 1 341 282,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1a.

4) Ustala się wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 341 282,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2a.

5) Ustala się zadania inwestycyjne 2013 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się deficyt w wysokości 935 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych :

a) pożyczek w kwocie 700 000 zł

b) kredytów w kwocie 235 000 zł

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 469 000,00 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych pożyczek 700 000 zł

b) kredytów długoterminowych w kwocie 769 000,00 zł.

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 534 000,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie 440 000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 94 000,00 zł.

- Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. przedstawia tabelą nr 4.

4) Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 800 000,00 zł,

5) Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 72 415,00 zł .

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 27 500,00 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 .

2) Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) Do dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków pochodnych w ramach działu.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 100 000,00 zł .

b) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w tabeli nr 3

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 50 000 zł .

§ 9. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan przychodów i kosztów oraz dotacji celowej dla zakładu budżetowego na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 1a

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

tabela nr 2a

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 4

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 5

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/152/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 6

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Strzała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe