Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1756

Uchwała nr XXXII/157/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 roku poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Jabłonna Lacka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór dokumentu dodatkowego do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, potwierdzającego ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Jabłonna Lacka w terminie do 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka przy ulicy Klonowej 14

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna Lacka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Strzała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/157/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/157/2012
Rady Gminy Jabłonna Lacka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Lista osób zamieszkałych na nieruchomości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe