Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1757

Uchwała nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 34.140.268,04 zł , w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 23.416.929,13 zł ,

2) dochody majątkowe w kwocie: 10.723.338,91 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 35.840.268,04 zł , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19.734.340,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16.105.927,56 zł ,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.700.000,00

2. Przychody budżetu w wysokości 1.270.100,00 zł ,(wolne środki 1.270.100,00 zł, z zaciągniętego kredytu ) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.270.100,00 zł , (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 1.270.100,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.970.100,00 zł , rozchody w wysokości 1.270.100,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 36.000,00 zł.              

2. Rezerwy celowe w wysokości 47.000,00 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.000,00 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 372.506,74 zł , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 372.506,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014 w kwocie 1.000.000,00 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.PDF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.PDF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.PDF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.PDF

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.PDF

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.PDF

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.PDF

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.PDF

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 60/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.PDF


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2013 r .

Dochody budżetu Gminy na  2013 r. oszacowane zostały na kwotę 34.140.268,04 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 35.840.268,04 zł . Przychody budżetu określono na kwotę 2.970.100,00 zł , natomiast rozchody budżetu wyniosą 1.270.100,00 zł.

DOCHODY    BUDŻETU

Planowane dochody  wynoszą   na rok 2013: 34.140.268,04 zł.

z czego:

dochody własne 31.704.257,04 zł

zadania zlecone 2.436.011,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest  przewidywane ich wykonanie w roku 2012. Zastosowano wzrost podatków na poziomie średnio 5%, ponieważ zakłada się uchwalenie stawek  podatkowych  na w/w poziomie w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2012

Na podstawie pisma Ministerstwa FinansówNr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. przyjęto na rok 2013  projektowaną subwencję ogólną w wysokości 11.117.104,00 zł.

z tego:

Częśćwyrównawcza  stanowi  kwotę 4.004.493,00 zł.

Część oświatowa  stanowi kwotę 7.112.611,00 .

Część oświatowa subwencji wzrosła o kwotę 360.474,00 zł , natomiast część wyrównawcza subwencji wzrosła o kwotę 191.982,00 zł , łącznie projektowana subwencja ogólna wzrosła o kwotę  552.456,00 zł w stosunku do planu ostatecznego subwencji na  rok  2012.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.195.578,00 zł , wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r., która w stosunku do planu na rok 2012 wzrosła o kwotę 369.785,00 zł. tj.

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie Nr FIN.-I.3111.77.2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie skorygowanym pismem nr FIN.I.3011.77-1.2012 na kwotę 2.434.371 zł oraz w piśmie Nr DPŁ.3101-11/12 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę 1.640 zł, ogółem dotacje  na zadania zlecone bieżące wynoszą 2.436.011 zł.

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 92,9 % ,natomiast na zadania zlecone 7,1 % planowanych dochodów ogółem na 2013 r.

Planowane dochody budżetowe  według źródeł określone w załączniku Nr 1 do  uchwały budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 9.975.938,91 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich  – 2.600zł

- dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa RPOWM 2007-2013 w kwocie 9.973.338,91 zł . Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie zawartej w dniu 8 listopada 2012 r. umowy NR RPMA.04.01.00-14-005/12-00. (Wysokość środków stanowiących kwotę ogółem dofinansowania wynosi 25.909.470,67 zł – nie więcej niż 63,1% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych). Do planu dochodów na rok 2013 przyjęto kwotę dofinansowania wynikającą z załącznika pn. Harmonogram rzeczowo- finansowy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 715.000 zł

● wpływy ze sprzedaży wody – 713.000 zł

● pozostałe odsetki – 2.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 942.270 zł.

● wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste   - 270 zł

● dochody z najmu i dzierżawy – 190.000 zł

● wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 550.000 zł /dochody majątkowe /

odszkodowania na rzecz gminy za grunty przejęte pod budowę autostrady A2 /dochody majątkowe/ - 200.000 zł

● pozostałe odsetki – 2000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 10 zł

● dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej

(5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) - 10 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.009.058 zł

● podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa – 25.000 zł

● podatek od nieruchomości – 2.139.000 zł.

● podatek rolny  - 663.000 zł.

● podatek leśny – 50.200 zł.

● podatek od środków transportowych  - 123.980 zł.

● podatek od spadków i darowizn – 120.000 zł

● wpływy z opłaty  targowej  – 6.600 zł

● podatek od czynności cywilno prawnych – 322.000 zł.

● wpływy z opłaty skarbowej – 40.000 zł

● wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 84.000 zł

● wpływy z innych lokalnych opłat : zajęcie pasa drogowego  - 5.100 zł ,

opłata planistyczna – 50.000 zł oraz wpływy z opłat za odbiór  śmieci – 148.000 zł

● udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.195.578 zł

● udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000 zł

● odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 16.500 zł

- pozostałe odsetki – 100 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.217.104 zł

●  subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.117.104 zł

tego:

- -  część wyrównawcza subwencji   – 4.004.493 zł

- część oświatowa subwencji        - 7.112.611 zł.

● pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym) - 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 245.564,00  zł

● wpływy z najmu składników majątkowych – 1.300 zł

● opłata stała za przedszkole i oddział przedszkolny  – 21.200 zł.

●  opłata za dożywianie  dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym– 145.000 zł.

●   odsetki od środków na rachunku bankowym – 8.000 zł

. dofinansowanie projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki” – 70.064,00 zł w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS.

Dział 852 Pomoc społeczna – 409.515,50 zł

●  specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% dochód gminy) – 49,50  zł

● dochody z tytułu zwrotu  funduszu alimentacyjnego w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej (40% należności stanowi dochód jednostki  samorządowej) i zaliczki   alimentacyjnej –  17.801  zł

● dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych – 371.800,00 zł

przeznaczone na:

- wypłatę składki zdrowotnej 14.800 zł.

- wypłatę  zasiłków okresowych – 21.000 zł

- wypłatę zasiłków stałych  - 156.000 zł

- utrzymanie GOPS – 155.000 zł

- dożywianie 25.000 zł.

● dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych – 14.535 zł

●  odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.330 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 89.136,63 zł

W okresie I-XII 2013 r. GOPS będzie kontynuował IV edycję projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej poddziałania 7.1.1 . Nr umowy POKL.07.01.01-14-029/09-03 z 29.08.2012 r. Środki unijne na dofinansowanie stanowią kwotę 84.654,90 zł (85% wartości projektu) oraz wkład krajowy wynosi 4.481,73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  9.000 zł

● wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3.100 zł

● dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z siłowni – 3.100 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 61.071 zł

● dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

z Urzędu Wojewódzkiego – 61.071 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa – 1.640 zł

● dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.640 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.373.300 zł

● dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie  -  2.373.300 zł.

przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.006.000 zł

- fundusz alimentacyjny – 358.000 zł

- wypłatę składki zdrowotnej  2.700 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.600 zł

PRZYCHODY    BUDŻETU   GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości  2.970.100 zł , na co składa się:

*  kredyt na pokrycie deficytu w wysokości  1.700.000 zł.

*  wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.100 zł.

WYDATKI    BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 35.840.268,04,04 ., z czego na zadania zlecone przeznacza się środki w kwocie 2.436.011 zł . W ramach kwoty wydatków na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 16.091.002,56 , na : dotacje dla instytucji kultury /120.000/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /14.925/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 50.000/ łącznie przeznacza się 184.925 zł, na pozostałe wydatki bieżące 16.619.865,48 zł oraz na koszty obsługi kredytów 467.500 zł .

Planowane wydatki na rok 2013 w układzie działów i rozdziałów  zawiera załącznik Nr 2, który  określa wydatki w podziale  na bieżące i majątkowe.

Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane dochody zakładając deficyt budżetowy w kwocie  1.700.000 zł.

Planując wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników. Zwiększenie planu wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 spowodowane jest zwiększeniem zatrudnienia do  obsługi oczyszczalni ścieków w Guzowie, zaplanowaniem dodatkowych środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz koniecznością dofinansowania  płac i pochodnych administracji rządowej ze względu na zmniejszenie dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią  30,4%  wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawia się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę                          28.000 zł

Dział 600 Transport i łączność                                                                       22.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                   20.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna                                                                 2.360.864 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      46.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                    6.697.305 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                    9.600 zł

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                               596.821 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                    216.400 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    68.820 zł

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   49.610,82 zł

Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                   27.203 zł

Razem                                                    10.142.623,82 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe  stanowią kwotę 16.105.927,56 zł tj.  48,2 % wydatków z zakresu zadań własnych.

Planując pozostałe wydatki, które wynoszą 7.155.705,66 i stanowią 21,4 % wydatków zadań własnych, uwzględniono  potrzeby na rok 2013 przy kontynuacji planu oszczędnościowego z uwagi na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Rezerwę  budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie 36.000 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 47.000 zł

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową oraz dochodami własnymi oświaty, przyznano środki  dla oświaty na zadania bieżące w wysokości 1.625.222 zł ( wzrost wstosunku do projektu budżetu roku 2012 o kwotę 187.222 zł)

Wydatki na zadania z zakresu oświaty stanowią kwotę 8.983.397 zł tj. 26,9 % ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne                               6.913.705 zł

- pozostałe wydatki  bieżące               1.999.628 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 70.064 zł

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie 2.436.011 zł zgodnie z przyznanymi  dotacjami , co stanowi 100,0 % ogólnych wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –  15.953.199,63 zł

Środki w kwocie 14.000 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Gmia ubiegała się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet IV. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”

/Zadanie realizowane jest etapami i obejmuje: budowę oczyszczalni ścieków w Guzowie  i

budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :  Guzów Osada ,Guzów, Starowiskitki

Parcel, Cyganka, Wiskitki, Morgi, Działki,  Sokule,  Tomaszew, Łubno, które zostało ujęte do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wiskitki./

W dniu 8 listopada 2012 r. została podpisana z MJWPU w Warszawie  umowa o dofinansowanie  przedsięwzięcia w wysokości  63,1% wydatków kwalifikowanych.

Wysokość nakładów  poniesionych do dnia podpisania umowy  wynosi  16.022.502,23 zł .

w tym:

środki własne – 10.179.631,29 zł

środki z dofinansowania  - 5.842.870,94 zł  ( przygotowywany jest wniosek o płatność jeszcze w roku budżetowym 2012)

Wysokość nakładów w 2013 r – 15.939.199,63 zł .

w tym:

środki własne – 5.965.860,72 zł

środki z dofinansowania – 9.973.338,91 zł

Wysokość nakładów w 2014 r – 15.006.000,00 zł .

w tym:

środki własne – 6.692.575 zł

środki z dofinansowania – 8.313.425 zł

Wysokość nakładów w 2015 r – 4.668.660,57 zł

w tym:

środki własne – 2.888.824,75 zł

środki z dofinansowania – 1.779.835,82 zł

W budżecie gminy na rok 2013 w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki  własne w kwocie 5.965.860,72 zł, natomiast zaplanowane środki z tytułu dofinansowania wydatków ze środków unijnych stanowią kwotę 9.973.338,91 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe –  3.285 zł.

Środki w kwocie 3.285  zł  przeznaczono na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisana umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie  społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach:

Priorytetu I –Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 262.700 zł

Środki w kwocie 262.700 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniono pracownika do konserwacji wodociągu, a w przypadku awarii doraźnie zatrudniana jest firma specjalistyczna. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie.

Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

Dział 500 Handel – 3.000 zł

Środki w kwocie 3.000 zł. przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego.

Dział 600 Transport i łączność – 1.037.611,81 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz  remonty  dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie  963.769,25 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 149.100,05 zł/.

Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ubezpieczenia dróg zaplanowano środki 26.000 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości 2.000 zł na malowanie przystanków.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 45.842,56 zł/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 45.842,56 zł, z czego:

1. Kwotę 8.228,79 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Czerwona Niwa Parcel / w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.228,79 zł/”

2. Kwotę 8.405,28 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.” Utwardzenie drogi gminnej od nr 35 w stronę Maurycewa / w tym w ramach funduszu sołeckiego N. Oryszew 8.405,28 zł/”.

3. Kwotę 4.604,97 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja gminnej drogi szutrowej / w tym w ramach funduszu sołeckiego Starowiskitki Parcel 4.604,97 zł/”.

4. Kwotę 19.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa pasa pieszo-rowerowego w Wiskitkach w ciągu drogi gminnej/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.000 zł/”.

5. Kwotę 5.603,52 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „ Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Tomaszewie  / w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.603,52 zł/”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-  396.900 zł

Środki w kwocie 70.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych , wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz  remontowy  części wspólnej budynków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie  75.300  zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic , opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu.

Środki w kwocie 4.600 zł. przeznaczono na opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi dla osób fizycznych  zaplanowano kwotę 90.000 zł.

W pozostałej działalności planuje się  niezbędne remonty w budynkach komunalnych na kwotę 70.000 zł. Na wywóz nieczystości stałych i płynnych przeznaczono kwotę 55.000 zł. Kwotę 2.000 zł przeznaczono na koszty ubezpieczenia budynków, a kwotę 20.000 zł przeznaczono na opłatę za energię w budynku „Biały Domek”.

Kwotę 10.000 zł przeznaczono na zakup oleju  opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa – 99.360 zł

Kwotę  99.360 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla opracowania planów powołano  Zespół  Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego  ”Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Wiskitkach.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.135.702,07 zł

Zaplanowano środki w kwocie 132.100 zł. na wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia  Rady Gminy.

Na działalność administracji zaplanowano środki w kwocie  2.783.891,07 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych. Zaplanowano również wydatki między innymi na opłatę pocztową , opłatę za rozmowy telefoniczne , wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku  Urzędu Gminy, usługi  konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów , koszty szkolenia pracowników oraz  inne usługi. Do działalności administracji niezbędne są również materiały biurowe. W ramach wydatków administracji publicznej zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych /112.000 zł/ a także koszty poboru zobowiązań pieniężnych/ zakup druków i materiałów biurowych , opłata pocztowa, opłaty za realizację tytułów wykonawczych./

Na promocję gminy przeznaczono środki w kwocie 73.000 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.500 zł/.

W pozostałej działalności ujęto środki na wydatki bieżące w kwocie  74.000 zł., przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” oraz na wydatki majątkowe :

środki w kwocie 11.640  zł  przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisana umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach:

Priorytetu II – Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza

Działania 2.2 – Rozwój e- usług

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  275.218,84 zł

Przeznaczono środki w kwocie 4.218,84 na zwrot kosztów za sprzątanie posterunku Policji w Wiskitkach  oraz pokrycie kosztów dodatkowych  służb patrolowo- interwencyjnych na terenie Gminy / 35.000 zł/, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa  naszym mieszkańcom. Realizacja nastąpi po podpisaniu porozumienia.

Zaplanowano środki w kwocie 226.000 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.309,78 zł/ na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

ZADANIA   INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne pn.”Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów Osada / w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł/”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 467.500 zł

Środki w kwocie  467.500 zł  przeznaczono na spłatę odsetek od  kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia  – 83.000 zł

Przyjęto kwotę 83.000 zł. z czego:

- rezerwę na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 36.000 zł.

- rezerwę celową w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym określono na kwotę 47.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie –  8.720.752 zł

Środki w kwocie 8.650.688 zł  przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących  przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 6.697.305 zł.

- na działalność statutową 1.571.723 zł.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 381.660 zł.

- na realizację programu współfinansowanego ze środków EFS pn.: Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki  - 70.064 zł / z czego udział środków europejskich wynosi 59.554,40 zł oraz współfinansowanie z budżetu krajowego 10.509,60 zł/.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe 4.710.784 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 3.788.942 zł.

- działalność statutowa – 635.418 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –  216.360 zł.

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich – 70.064 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 600.268

- wynagrodzenia i pochodne   - 480.440 zł

- działalność statutowa – 458.412 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 38.600 zł.

Przedszkola – 429.047  zł.

- wynagrodzenia i pochodne  285.500 zł.

- działalność statutowa – 129.747 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.800 zł.

Gimnazja – 2.302.648 zł .

- wynagrodzenia i pochodne  -  1.846.624 zł.

- działalność statutowa – 343.124 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych     - 112.900 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 347.271 zł .

- wynagrodzenia i pochodne  - 58.677 zł.

- działalność statutowa  - 288.594 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół – 256.903 .

- wynagrodzenia i pochodne  -  237.122 zł.

- działalność statutowa – 19.781 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.168 zł.

- działalność statutowa – 31.168 zł.

Pozostała działalność – 42.663 zł .

- działalność statutowa- 42.663 zł.

Dział  851  Ochrona zdrowia –  84.000 zł.

Środki w kwocie  84.000 zł. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł.

W preliminarzu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano działalność informacyjną i szkoleniową w tym zakresie oraz organizowanie form aktywnego wypoczynku uczniów jako alternatywny sposób życia bez narkotyków.

- wydatki związane z realizacją  programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi-74.000 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2013 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen ) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział  852 Opieka społeczna –  1.271.774 zł

Środki w kwocie 107.811 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 1.000 zł.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 38.462 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Dochody własne gminy w wysokości 17.800 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych/ wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi/

Zaplanowano środki w kwocie  397.000 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 276.000 zł / środki z dotacji 156.000 zł oraz środki własne Gminy 120.000 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 21.000 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 100.000 zł/ środki własne/

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 21.600 zł , / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 14.800 zł oraz udział własny Gminy wynosi 6.800 zł./

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości  15.000  zł. – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 422.501 zł na  utrzymanie GOPS zabezpieczając na  płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania

oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 155.000 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki , które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 180.000 zł., uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zachowując obowiązujące przepisy.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach  przeznaczono środki w kwocie 55.000 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 25.000 zł.

Środki w kwocie 1.500 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to środki własne Gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99.594 zł

Na IV edycję projektu systemowego POKL „Uwierzmy we własne siły” realizowanego ze środków z UE, wkładu krajowego oraz wkładu własnego samorządu  przeznaczono ogółem kwotę 99.594 zł, z czego na :szkolenia 33.690 zł, wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu 10.457,37 zł,  wynagrodzenia pracowników realizujących projekt 27.070,32 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.324,88 zł , zatrudnienie koordynatora projektu 22.800 zł oraz 251,43 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 262.645 zł

W zakresie wydatków bieżących  przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 216.400 zł.

- na działalność statutową  31.845 zł.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.400 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 260.055 zł .

- wynagrodzenia i pochodne  - 216.400 zł.

- działalność statutowa – 29.255 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.400 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - 1.496 zł

- działalność statutowa – 1.496 zł.

Pozostała działalność – 1.094 zł.

- działalność statutowa – 1.094 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.045.160,37  zł

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 231.120 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu.

W związku z planowanym wprowadzeniem w życie w 2013 roku przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza się kwotę 148.000 zł /szacunkową/ na wydatki za usługi odbioru odpadów.

Środki w kwocie 25.700 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy / w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.567,11 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie  445.000 zł na opłatę za zużytą energię i konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz opłatę za najem gruntów leśnych pod  słupy oświetleniowe .

Kwotę 40.000 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni  na terenie  gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów i krzewów oraz usługi pielęgnacji zieleni.

W pozostałej działalności planuje się wydatki na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich,  zgodnie z zawartym porozumieniem  ze  Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we  Mszczonowie w kwocie 48.000 zł.

Kwotę 19.000 zł przeznaczono na urządzenie i wyposażenie placów zabaw dla dzieci / w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.338,94 zł - w miejscowościach Cyganka, Stare Kozłowice i Nowy Drzewicz/.

ZADANIA  INWESTYCYJNE

1. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 63.460,37 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego  63.460,37 zł  dla sołectw wymienionych w załączniku  inwestycyjnym./ Realizacja robót budowlanych polega na montażu linii napowietrznej wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, które zostaną przyjęte na majątek gminy. Zadanie ujęte jest w rocznym załączniku inwestycyjnym.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu odbioru odpadów” zaplanowano w związku z realizacją w 2013 r. przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota zaplanowana na w/w wydatek inwestycyjny wynosi 25.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 210.702,32 zł

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz  trzy filie / Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2013 określono w wysokości 120.000 zł.

Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zorganizowanie festynów i konkursów artystycznych oraz nagrody Wójta Gminy.

Kwotę 18.000 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta orkiestry dętej , która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne  uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych.

Kwotę  60.202,32 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 60.202,32 zł/                                           przeznacza się na zorganizowanie spotkań oraz wyjazdów integracyjnych dla   mieszkańców wsi.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Kwotę 7.500 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego w pn.;” Wykonanie ocieplenie i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozłowicach /w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.500 zł/.” Budynek świetlicy został przekazany umową użyczenia na rzecz Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna – 82.203 zł

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 55.000 zł w tym 50.000 zł jako dotację dla organizacji  pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. zostanie ogłoszony konkurs pt.„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego.”

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu Gminy działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora i kwotę 11.603 zł  przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zaplanowano również kwotę 15.600 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie.

Kwota 5.000 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i innych materiałów / w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.884,61 zł/.

ZADANIA  ZLECONE

Przyznane środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w zakresie administracji rządowej, opieki społecznej, obrony cywilnej i aktualizacji spisu wyborców.

Dział 750 Administracja publiczna – 61.071 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie            61.071 zł z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz  sądownictwa – 1.640 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.640 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.373.300 zł

Środki w kwocie 2.373.300 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono  na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.364.000 zł

2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę  2.700 zł

3. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznana została kwota dotacji 6.600 zł.

ROZCHODY   BUDŻETU   GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie  1.270.100 zł.

ZAŁĄCZNIKI  DO  PROJEKTU  UCHWAŁY  BUDZETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.700.000 zł., oraz wolne środki w kwocie 1.270.100 zł, łącznie przychody stanowią kwotę  2.970.100  zł., natomiast  rozchody stanowią kwotę  1.270.100 zł

z przeznaczeniem na  spłatę kredytu w kwocie 1.270.100 zł.

.

Załącznik nr  4 określa  plan finansowy na realizację  zadań z zakresu   administracji rządowej w części dotacji i wydatków   realizowanych przez gminę  na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr  FIN –I.3111.77.2012 z dnia  23.10.2012 r. oraz piśmie nr FIN I.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Nr  DPŁ.3101-11/12 z dnia  4.10.2012 r.z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 2.562.773 zł., z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 61.071 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla

pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności

2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.640 zł przeznaczono na koszty

prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców

3. pomoc społeczna – kwotę 2.373.300 zł  przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń

rodzinnych, rozliczenie składek na ubezpieczenie  zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik nr 5 określa dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.000 zł oraz wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  74.000 zł.

Załącznik nr 6 określa wydatki w wysokości 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 7 określa dotację podmiotową w wysokości 120.000 zł dla instytucji kultury  na terenie gminy  tj. Gminnej Biblioteki  Publicznej.

Załącznik nr 8 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 14.925 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000 zł. dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu  pt. ”Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć                                                sportowych.”

Załącznik nr 9 określa wydatki w wysokości 372.506,74 zł   obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy  realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe