Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1758

Uchwała nr 61/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897)

Rada Gminy Wiskitki
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Stawka (o której mowa w § 2 niniejszej uchwały) za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ulega pomniejszeniu i wynosi 9zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe