Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1759

Uchwała nr 62/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiskitki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust.  1, art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Rada gminy Wiskitki
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli  nieruchomości  za odbiór odpadów komunalnych raz na miesiąc bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe