Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1760

Uchwała nr 63/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 40 ust .1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391) w zw. z art. 10 ust .1 z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Rada Gminy Wiskitki
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wiskitki w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013r.,  do Urzędu Gminy w Wiskitkach.

3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust.1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

2) kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wiskitkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wiskitkach oraz w sołectwach Gminy Wiskitki.

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski


Załącznik do Uchwały Nr 63/XXI/12
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.docx

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe