Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1761

Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Platerów uchwala, co następuje:  

§   1.                 Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Platerów, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów.  

§   3.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   ma zastosowanie od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/128/2012    
Rady Gminy w   Platerowie    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

Regulamin utrzymania czystości i   porządku  

na terenie gminy Platerów  

Rozdział 1.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   1.   Wprowadza się następujące wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości :  

1)   . Obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z   wymaganiami określonymi w   regulaminie,  

2)   . Prowadzenie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych poprzez:  

a)   regularne (systematyczne) zbieranie odpadów komunalnych:  

-   zmieszanych  

-   papieru  

-   tworzyw sztucznych  

-   szkła i   opakowań wielomateriałowych  

-   odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

-   metali  

b)   zbieranie następujących odpadów komunalnych powstających nieregularnie :  

-   zużyte baterie i   akumulatory  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny  

-   budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie  

-   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych  

-   użyte opony  

-   przeterminowane leki  

-   chemikalia  

-   odpadów zielonych,  

3)   Wyposażenia nieruchomości w   dostateczną ilość pojemników i   worków służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym spełniających wymagania ,o których mowa w   Rozdziale II niniejszego regulaminu.  

4)   . Odpady ,o których mowa w   pkt. 2   powinny być zbierane i   odbierane w   sposób i   terminach określonych w   harmonogramie dostarczonym przez przedsiębiorcę( jednostkę organizacyjną gminy) wskazanego przez gminę.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości ;właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.  

§   3.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w   następujących miejscach:  

1)   na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub  

gromadzone w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych i   specjalnie oznaczonych.  

3)   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie w   następujących miejscach na terenie nieruchomości właściciela w   odniesieniu do drobnych napraw, należących do właściciela nieruchomości, pojazdów mechanicznych polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w   sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a   powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   przepisami ustawy.  

Rozdział 2.

Rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   4.   1.   Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości oraz na drogach publicznych, właściciel nieruchomości w   zależności od potrzeb, zapewnia wyposażenie jej w   pojemniki, worki z   folii i   kosze na śmieci tj :  

1)   kosze uliczne o   pojemności co najmniej   20 l,  
2) pojemniki na odpady o   pojemności co najmniej 110 l,  

3)   pojemniki na odpady o   pojemności co najmniej 1100l  
3) kontenery typu KP 7, KP 10  
4) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w   stosunku do każdego rodzaju odpadu  

selektywnie zbieranego , o   rozmiarach: 35l,60l,120l,  

§   5.   1.   Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości :  

1)   zamieszkałych :  

a)   w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o   pojemności 110 l , na jedną posesję  

b)   w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o   pojemności 110 l na  

rodzinę, dopuszcza się ustawienie pojemników większych  

2)   innych niż zamieszkałe :  

a)   na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, a   więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:  

b)   minimum jeden pojemnik o   pojemności 110 l w   wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w   której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;  

c)   dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;  

d)   dla szkół wszelkiego typu – 2   l na każdego ucznia i   pracownika;  

e)   dla przedszkoli – 5   l na każde dziecko i   pracownika;  

f)   dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 l na lokal;  

g)   dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w   tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 110 l;  

h)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – pojemnik o   pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;  

§   6.   1.   Odpady komunalne, zbierane selektywnie, należy gromadzić w   workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o   kolorach i   pojemnościach:  

1)   biały z   przeznaczeniem na papier i   tekturę- 120 l  

2)   żółty , z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne- 120 l.  

3)   niebieski, z   przeznaczeniem na szkło i   opakowania wielomateriałowe- 120 l  

4)   czarny, z   przeznaczeniem na odpady komunalne zielone ulegające biodegradacji – 120 l  

§   7.   1.   Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i   sanitarnym.  

2.   Pojemniki i   inne urządzenia   na odpady komunalne powinny być ustawione w   miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jaki i   dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, w   przypadku gdy jest to niemożliwe pojemniki, worki należy wystawić przed nieruchomością w   dniu odbioru odpadów zgodnie z   harmonogramem wywozu w   sposób nie powodujących uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości   oraz sąsiednich nieruchomości.  

3.   Pojemniki na odpady powinny być ustawione na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i   błota.  

§   8.   1.   Prowadzący działalność gospodarczą handlową i   usługową, są zobowiązani ustawić przed obiektami handlowymi lub w   obiektach kosze w   ilości co najmniej jeden kosz oznaczony jako przynależny do danej placówki.  

2.   W miejscach publicznych takich jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki, place itp., kosze uliczne są ustawiane przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji i   opróżniane w   ilości wynikającej z   natężenia ruchu pieszego. Zabrania się wrzucania do tych koszy odpadów pochodzących z   prywatnych posesji i   obiektów działalności gospodarczej.  

3.   Liczba pojemników na odpady i   ich pojemność powinny być dostosowana przez do potrzeb, a   ich eksploatacja i   opróżnianie musi być prowadzona w   sposób gwarantujący ,że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych , przepełnienia pojemników.  

Rozdział 3.

Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   9.   1.   Stałe odpady komunalne z   obszarów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i   wielolokalowych oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinny być usuwane systematycznie z   dostosowaniem do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu :  

1)   odpady zmieszane  

2)   papier  

3)   tworzywa sztuczne  

4)   szkła i   opakowań wielomateriałowych  

5)   odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

6)   metale  

2 . Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych , nadające się do odzysku i   dalszego wykorzystania (np. papier, tworzywa sztuczne , odpady ulegające biodegradacji) nie należy umieszczać w   pojemnikach , tylko w   odrębnie przeznaczonych do tego celu workach. 3   . Odpady w   postaci przeterminowanych leków należy oddać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz można gromadzić w   pojemnikach umieszczonych w   aptece.  

4.   Chemikalia (np. farby lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) wydzielone z   odpadów komunalnych należy oddać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz można przekazać do punktu zbiórki wskazanego przez prowadzącego działalność w   zakresie odbierania odpadów komunalnych  

5.   Wydzielony z   odpadów komunalnych przeznaczonych dla gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz można przekazać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu) 6. Odpady w   postaci zużytych baterii i   akumulatorów można oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz można umieszczać w   specjalnych pojemnikach w   placówkach oświatowych ,w budynku urzędu gminy, lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii, przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowania zbiórki odpadów problematycznych . 7. Meble i   odpady wielogabarytowe , opony nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania oraz metale ,należy oddać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz można gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych , wyłącznie w   miejscu do tego wyznaczonym przez prowadzącego działalność w   zakresie odbierania odpadów . 8. Odpady z   remontów , prowadzone we własnym zakresie , należy bezpośrednio wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz można zbierać w   workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady 9. Odpady zielone , które podlegają biodegradacji (pochodzące np. z   ogródków) mogą być poddawane procesowi kompostowania, w   celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właściciela nieruchomości lub być zbierane w   worki przystosowane do tego celu i   usuwane zgodnie z   harmonogramem wywozu prowadzącego działalność w   zakresie odbierania odpadów komunalnych .  

§   10.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie z   częstotliwością gwarantującą , że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia, a   także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i   wód podziemnych, nie rzadziej niż raz do roku.  

Rozdział 4.

Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   11.   1.   Gmina Platerów przyporządkowana jest w   WPGO do regionu ostrołęcko-siedleckiego gospodarki odpadami komunalnymi w   województwie mazowieckim.  

2.   Na terenach wiejskich odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie np. w   kompostownikach lub biogazowniach rolniczych, a   na terenach z   zabudową jednorodzinną – w   kompostowniach przydomowych.  

3.   Odpady zmieszane, zielone i   bioodpady oraz pozostałości z   sortowania i   MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w   pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w   przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w   przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w   instalacjach MBP. W   przypadku regionów, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym –odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w   instalacjach regionalnych i   zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu.  

4.   Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z   zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w   przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.  

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   12.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   13.   1.   W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych właściciele są zobowiązani do stałego i   skutecznego dozoru.  

2.   Zwolnienie zwierząt domowych z   uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a   także wyznaczonych w   sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;  

3.   Natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z   psów opiekunów;  

Rozdział 6.

Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   14.   1.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy jednorodzinnej, w   budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, strefach przemysłowych i   obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej.  

2.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, oznaczonych w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z   tymi planami.  

3.   Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1)   posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Ustawy z   dnia 7   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z   2003 r. Nr 207, poz. 2016 z   późn. zm.);  

2)   wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w   tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

Rozdział 7.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   15.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi co najmniej raz w   roku w   terminie do 31 grudnia danego roku .  

§   16.   1)   Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary nieruchomości mieszkalnych innych niż wymienione w   § 15, użytkowych, zakładów handlowych, usługowych, produkcyjnych , sklepów , magazynów na terenie gminy Platerów.  

2)   Deratyzację przeprowadza się w   miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3   lata w   terminie do 31 grudnia danego roku.  

§   17.   Nadzór nad realizacją niniejszego regulaminu wykonuje Wójt Gminy Platerów  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe