Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1765

Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz – Rada Gminy Platerów   uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się ,iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi :  

1)   Odbieranie w   każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości tj :  

a)   zmieszanych  

b)   selektywnie zbieranych w   tym :  

-   szkło  

-   tworzywa sztuczne  

-   papieru i   tektury  

-   metale  

-   opakowania wielomateriałowe  

-   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym  

-   odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

2)   Odbieranie innych niżej wymienionych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, nie wymienionych w   pkt. 1   , odbywać się będzie w   punktach selektywnego zbierania odpadów :  

-   przeterminowane lekarstwa i   chemikalia,  

-   zużyte baterie i   akumulatory  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny  

-   meble i   inne odpady wielogabarytowe  

-   odpady budowlane i   rozbiórkowe  

-   zużyte opony  

-   odpady zielone  

3)   Odbieranie nie selektywnych odpadów komunalnych (zmieszanych) od właściciela nieruchomości będzie prowadzone raz na miesiąc, w   każdej ilości odpadów zebranych.  

4)   Odbieranie od właściciela nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w   pkt. 1   b będzie prowadzona raz na miesiące, w   każdej ilości odpadów zebranych.  

5)   Odpady komunalne selektywnie zbierane , wymienionych w   pkt. 2   ,będą samodzielnie dostarczane przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania zlokalizowanego w   Platerowie , ul. Leśna 2, który będzie otwarty w   każdy pierwszy piątek miesiąca w   godzinach od 8,00 do 15,00 .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów  

§   3.                 `Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe