| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/134/2013 Rady Gminy Łyse

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm./ oraz art. 80 ust. 4   i art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy Łyse uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z   budżetu gminy dotację w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

2.   Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w   publicznych formach, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o   systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z   budżetu gminy w   wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

3.   Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i   osoby fizyczne publiczne przedszkola i   szkoły podstawowe, które zgodnie z   art.71b ust.2a ustawy o   systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z   budżetu gminy w   wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole , szkołę przedstawi organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

4.   Szkoły publiczne takiego typu i   rodzaju, jakie zobowiązana jest prowadzić gmina, otrzymują na każdego ucznia dotację z   budżetu gminy w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   szkołach tego samego typu i   rodzaju prowadzonych przez gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i   rodzaju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

§   2.   1.   Niepubliczne przedszkola i   szkoły podstawowe, które zgodnie z   art. 71b ust.2a ustawy o   systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z   budżetu gminy w   wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

2.   Szkoły niepubliczne o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

3.   Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na każdego ucznia w   wysokości 75% ustalonych w   budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

4.   Osoba prowadząca niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art.14a ust.7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z   budżetu gminy w   wysokości 70% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminie, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§   3.   1.   Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej , złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

2.   Wniosek o   udzielenie dotacji powinien zawierać:  

1)   nazwę i   adres placówki  

2)   nazwę i   adres organu prowadzącego  

3)   numer zaświadczenia o   wpisie do ewidencji szkół i   placówek oświatowych.  

4)   planowaną liczbę uczniów; w   tym: liczbę uczniów będących mieszkańcami innej gminy.  

5)   numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazana dotacja.  

3.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

§   4.   1.   Wysokość miesięcznej dotacji oblicza się proporcjonalnie do liczby uczniów zawartej w   informacji, stanowiącej załącznik nr 2   do uchwały, przedkładanej do 10 dnia każdego miesiąca do Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w   Łysych.  

2.   Nadpłata lub niedopłata dotacji miesięcznej będzie skorygowana w   dotacji na następny miesiąc.  

3.   Dotacja przekazywana będzie w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany we wniosku.  

§   5.   1.   Osoba fizyczna lub prawna prowadząca placówkę, która otrzymuje dotację z   budżetu gminy, sporządza miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji.  

2.   Rozliczenie dotacji za miesiąc rozliczeniowy składa się w   Zespole Obsługi Placówek Oświaty w   Łysych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do uchwały:  

1)   za miesiące od stycznia do listopada do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,  

2)   za m-c grudzień do dnia 28 grudnia.  

§   6.   1.   Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy może przeprowadzić kontrolę w   placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i   prawne zwanych dalej kontrolowanymi, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z   zasadami określonymi w   art. 90 ust.3d oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w   informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.  

2.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w   którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

3.   Kontrola może być przeprowadzona okresowo w   ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej placówkę o   terminie planowanej kontroli lub doraźnie w   przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.  

4.   Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń zebranych w   toku postępowania kontrolnego.  

5.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

6.   Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole, który podpisują kontrolujący i   kierownik kontrolowanego podmiotu.  

7.   Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o   przyczynach tej odmowy.  

8.   W przypadku odmowy, o   której mowa w   ust.7 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i   w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XXX/191/2010 Rady Gminy Łyse z   dnia 31 maja 2010r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i   zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji. / Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 162 poz. 4036 /  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyse.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łyse  


Stanisław Eugeniusz   Lisek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXI/134/2013
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXI/134/2013
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały Nr XXI/134/2013  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XXI/134/2013
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały Nr XXI/134/2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »