Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1906

Uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Zatory

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje;  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i   wszystkie odpady komunalne segregowane  

2.   Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:  

1)   zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1   raz w   miesiącu;  

2)   odpady zebrane i   gromadzone selektywnie co najmniej 1   raz na miesiąc;  

3)   odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i   elektroniczny - 2   razy w   roku;  

§   2.   1.   W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości odbierane są odpady komunalne w   sposób selektywny, obejmujące; chemikalia (lakiery, farby, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i   baterie galwaniczne, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, metal, szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik.  

2.   Na terenie gminy Zatory ustanawia się Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w   miejscowości Zatory, ul. Jana Pawła II 106, czynny od poniedziałku do piątku w   godzinach 8.00 – 16.00.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Lasocki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe