Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1907

Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Gminy Zatory

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje;  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Zatory zobowiązani są wnosić miesięczna opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   łącznej wysokości za trzy miesiące, bez wezwania, w   terminach;  

1)   do 15 marca za I   kwartał danego roku  

2)   do 15 czerwca za II kwartał danego roku  

3)   do 15 września za III kwartał danego roku  

4)   do 15 grudnia za IV kwartał danego roku  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa 15 września 2013r. i   obejmuje okres od dnia 1   lipca 2013r. do dnia 30 września 2013r.  

3.   W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych opłatę uiszcza się do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału następującego po miesiącu powstania należności w   wysokości za miesiące do końca kwartału.  

4.   W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę uiszcza się do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału, w   którym nastąpiła zmiana  

5.   Opłata, o   której mowa w   pkt 1- 4   wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto Urzędu Gminy Zatory.  

6.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Lasocki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe