Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1911

Uchwała nr 225/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie   72 295 989,06 zł   ,   z tego:  

  a) dochody bieżące w   kwocie:   67 914 989,06 zł   ;  

  b) dochody majątkowe w   kwocie:   4 381 000,00 zł   ;  

zgodnie z   załączoną   Tabelą Nr 1   .  

Plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej przedstawia   Tabela Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie   70 985 989,06 zł   , z   tego:  

    a) wydatki bieżące w   kwocie:   66 821 603,61 zł   ;  

    b) wydatki majątkowe w   kwocie:   4 164 385,45 zł   ;  

zgodnie z   załączoną   Tabelą Nr 2   i 2A   .  

 

Plan wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 4   do niniejszej uchwały.  

 

3. Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych zgodnie z   Tabelą nr 5   do niniejszej uchwały.  

 

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z   zawartą umową w   wysokości   437 500,00 zł   .  

§ 2.  

1.   Ustala się nadwyżkę budżetu w   wysokości   1 310 000,00 zł   , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  

 

2.Ustala się przychody budżetu w   kwocie   2 400 000,00 zł   , w   tym:  

  a) z   tytułu wolnych środków w   kwocie   1 400 000,00 zł   z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów,  

  b)z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w   kwocie   1 000 000,00 zł   z przeznaczeniem na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.  

 

3.Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   3 710 000,00 zł   w tym na :  

  a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w   wysokości   2 710 000,00 zł   ,  

  b) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w   wysokości   1 000 000,00 zł   .  

 

4.Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   kwocie   1 000 000,00 zł   .  

§ 3.  

1. Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości   100 000,00 zł   .  

 

2. Ustala się rezerwy celowe w   wysokości   248 000,00 zł   , z   przeznaczeniem na:  

  a) realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego –   148 000,00 zł   ,  

  b) na bieżące wydatki oświatowe w   kwocie –   100 000,00 zł  

§ 4.  

Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 roku zgodnie   z Tabelami nr 6A i   6B.  

§ 5.  

Ustala się plan dochodów z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska i   wydatków na które są one przeznaczone w   2013 roku zgodnie z   Tabelą nr 7.  

§ 6.  

Ustala się dotacje udzielone z   budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i   spoza sektora finansów publicznych zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 7.  

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z   Załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:  

1. zaciągania w   roku 2013 kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   1 000 000,00 zł   ;  

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;  

3. dokonywania zmian w   planie wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w   ramach działu.  

§ 9.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.  

§ 10.  

1. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

2. Starosta Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w   trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2A  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 5  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 6A  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 6B  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 7  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 225/XXVI/12
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 2  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego  


Wojciech   Hardt

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe