Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1917

Uchwała nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Gózd

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j Dz. U. z 2012r. poz. 391z późn. zm.) Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z ternu gminy Gózd i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość i częstotliwość odbierania od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowanie wielomateriałowe,

g) odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) przeterminowane leki,

l) zużyte opony,

m) odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej,

n) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;

2) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1) są odbierane w każdej zebranej przez właściciela ilości.

3. Określa się wymaganą ilość pojemników na odpady uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1)               dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a)               jeden pojemnik o pojemności  0,12m3

b)               po jednym worku lub pojemniku 120 L na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji

2)               dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a)               jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3lub dwa pojemniki o poj. 0,12 m3,

b)               po jednym worku lub pojemniku 120 L na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji

3)               dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a)               trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3lub jeden pojemnik o poj. 0,24 m3i jeden pojemnik o poj. 0,12 m3

b) po dwa worki lub pojemniki 120L na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji

4)               dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a)               na każde kolejne 2 osoby  jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na  każde kolejne 4 osoby,

b)               worek lub pojemnik o pojemności 120 L na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby,

4.               Ponad limit określony w ust. 3 pkt. 1- 4 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane.

§ 3. 1.               Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    zamieszkałych będzie prowadzone jeden raz na cztery tygodnie.

2.               Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe i odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach z folii oznaczonych odpowiednimi kolorami oddzielnie dla każdej frakcji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością jeden raz na cztery tygodnie.

3.               Odpady wielkogabarytowe wystawiane w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odbierane będą dwa razy w roku ( przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym)

4.               Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, chemikalia ( farby, lakiery, przeterminowane środki  ochrony roślin), zużyte opony, baterie i akumulatory będą odbierane w terminach zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z częstotliwością dwa razy w roku

5.               Odpady budowlane , które powstały w wyniku  prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty będą odbierane na indywidualne zgłoszenie , natomiast odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca będzie odbierał  za dodatkową opłatą;

6.               Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanej na terenie gminy apteki i placówki służby zdrowia

7.               Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe odbierane będą w zorganizowanych przez gminę punktach zbiórki.

§ 4. 1.               Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, metale , tworzywa sztuczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości będzie można dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

2.               Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie.

3.               Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń , na stronie internetowej gminy Gózd.

§ 5. 1) Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Gózd podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

2) Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Gózd, będą traktowane jako odpady zmieszane. Opłata za ich odbiór zostanie odpowiednio przeliczona według stawki dla odpadów niesegregowanych.

§ 6. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania , segregacji odpadów komunalnych i przekazywania ich do  odbioru przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Gózd”

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe