Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1919

Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Goszczyn

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k, ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust.1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897),

Rada Gminy Goszczyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r . \

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński


Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 69 z 2012 r. poz. 391) zobowiązał radę gminy do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała określametodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkię takiej opłaty. Istotą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazania każdej ilości wytworzonych odpadów przedsiębiorstwu, które w imieniu gminy będzie zajmowało się ich odbieraniem i zagospodarowaniem.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe