Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1920

Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Goszczyn

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust.1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897),

Rada Gminy Goszczyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn w terminach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór stanowi załącznik do uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn.

§ 2. 1. Ustala się kwartalną częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości w terminach:

- do 15 marca bieżącego roku za I kwartał.

- do 15 czerwca bieżącego roku za II kwartał

- do 15 września bieżącego roku za III kwartał

- do 15 grudnia bieżącego roku za IV kwartał

2. W roku 2013 termin wniesienia pierwszej opłaty za okres od 1 lipca do 30 września upływa z dniem 15 września 2013 r.

3. Opłata, o której mowa z ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto 79 8002 0004 0400 0114 2004 0008.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński


Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 69 z 2012 r. poz. 391) zobowiązał radę gminy do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Uchwała określaterminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn. Istotą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazania każdej ilości wytworzonych odpadów przedsiębiorstwu, które w imieniu gminy będzie zajmowało się ich odbieraniem i zagospodarowaniem.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe