Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1924

Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Baranowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   j ust. 2   i art. 6k ust.1 pkt 1   ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391), Rada Gminy Baranowo uchwala , co następuje :  

§   1.   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo pobierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

§   2.   1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w   wysokości :  

a)   40,00 zł.(słownie : czterdzieści złotych) za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych,  

b)   25,00 zł(słownie dwadzieścia pięć złotych) za odbiór odpadów zebranych selektywnie.  

2.   Stawka miesięczna opłaty za odbiór odpadów komunalnych o   której mowa w   ust. 1   zmniejsza się o   30% w   przypadku gospodarstw domowych liczących 1   osobę.  

§   3.   Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę:  

1)   liczbę gospodarstw domowych na terenie Gminy Baranowo,  

2)   liczbę gospodarstw domowych na terenie Gminy Baranowo,  

3)   koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i   utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu,  

4)   przypadki, w   których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w   szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Baranowo z   dnia 30 listopada 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r., po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Symołon

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe