Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1925

Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Baranowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujący szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   od właścicieli nieruchomości odbiera się odpady komunalne z   pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Baranowo , zwanego dalej „Regulaminem”,  

2)   odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości , w   tym :  

a)   zmieszanych ( nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych w   tym:  

-   szkła i   odpadów opakowaniowych ze szkła,  

-   tworzywa sztucznego, w   tym PET, metalu, opakowań wielomateriałowych,  

-   odpadów biodegradowalnych,  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone raz na 2   tygodnie zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie,  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone raz na miesiąc , zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie,  

5)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w   okresie maj-październik raz na 2   tygodnie, w   pozostałym okresie raz na miesiąc.  

2.   Odpady wymienione w   ust. 1   odbierane będą w   każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.  

§   2.   1.   Odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny tj.:  

1)   odpady budowlane,  

2)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

3)   odpady niebezpieczne zawarte w   tym przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie,  

4)   odpady wielkogabarytowe,  

5)   zużyte opony będą dostarczone przez właścicieli nieruchomości do punktów gromadzenia odpadów w   nieograniczonej ilości.  

2.   Punkty selektywnego gromadzenia odpadów zlokalizowane są:  

1)   w Baranowie ul. Juranda ze Sychowa (działka targowicy) - odpady budowalne,  

2)   w Baranowie przy ul. Niepodległości 20 - zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

3)   w Baranowie – Zamoście działka o   numerze ewidencyjny 144 - odpady, wymienione w   ust.1 pkt 3, 4, 5  

3.   Informacje dotyczące dostawy odpadów wymienionych w   ust.1 do punktów selektywnego zbierania, zostaną podane do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Baranowo z   dnia 30 listopada 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i   zagospodarowania tych odpadów.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r., po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Symołon

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe