Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1978

Uchwała nr 106/XVIII/2012 Rady Gminy Iłów

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 Nr. 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 roku w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

§ 1. Rada Gminy Iłów zmienia Uchwałę Nr 10/III/2011 z dnia 09 lutego 2011 r., w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie. Zmienia się treść załącznika Uchwały stanowiący statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie. W § 3 dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu:

5. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom. a. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. b. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu,   zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. c. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w celu zwiększania  efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej. d. Organizacja pracy psychologiczno - pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. e. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele przedszkola oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. f. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

- z rodzicami dzieci

- poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi

- placówkami doskonalenia nauczycieli

- innymi przedszkolami, szkołami, placówkami

- organizacja pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci  g. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

- rodziców dziecka

- nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem

- poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym specjalistycznej h. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych raz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. i. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5. j. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4. k. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10. l. Porady i konsultacje dla dzieci oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści. m. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień dzieci. n. Działania obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. o. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciel grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. p. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli grup wychowawczych raz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem . q. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor. r. Zespół tworzony jest dla:

- dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.

- dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taka pomocą. s. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów. t. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej określają przepisy szczególne. u. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka.

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. w. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest:

- prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia  stanu mowy dziecka, w tym mowy głośnej i pisania.

- diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem.

- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci.

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. oraz w § 16 ust. 3 dodaje się punkt „a”, który otrzymuję brzmienie: a. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Zientara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe