Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1980

Uchwała nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 12 w   związku z   art. 10 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011r. Nr 152, poz. 897), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wzór formularza deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości, w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustala się termin składania deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na dzień   31.03.2013   roku.  

§   3.   Deklaracje należy składać Urzędzie Gminy w   Baranowie.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.  

§   5.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Bodych

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/131/2012    
Rady Gminy Baranów    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.  
wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.  

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI    
KOMUNALNYMI W   GMINIE BARANÓW    

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. 2012 r., poz. 391)  

Składający:  

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością.  

Miejsce składania:  

Urząd Gminy w   Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów  

Termin składania:  

- do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  
- w   ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  
- w   ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny  

a. organ właściwy do złożenia deklaracji  

WÓJT GMINY BARANÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 87, 96-314 BARANÓW  

b. obowiązek złożenia deklaracji  

okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji   (zaznaczyć właściwe)  

    pierwsza deklaracja  

    zmiana danych  

c. składający deklarację   (zaznaczyć właściwe)  

właściciel  
/współwłaściciel  

użytkownik  
wieczysty  

zarządca  
/użytkownik  

    inny podmiot  
zarządzający  

d. dane składającego deklarację  

nazwisko  

imię  

data i   miejsce urodzenia  

imię ojca  

 

 

e. adres zamieszkania  

kraj  

województwo  

powiat  

gmina  

ulica  

nr domu  

nr lokalu  

miejscowość  

kod pocztowy  

poczta  

f. adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne  
(numer ewidencyjny działki podać jedynie w   przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości)  

miejscowość  

ulica  

numer ewidencyjny działki  

numer domu  

numer lokalu  

g. oświadczenie o   sposobie gromadzenia odpadów   (zaznaczyć jedną opcję)  

oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w   części „f1” lub „f2” niniejszej deklaracji odpady komunalne będą zbierane w   sposób:  

    selektywny  

    zmieszany  

pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości.  
wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.  

 

h. oświadczenie o   liczbie osób zamieszkujących nieruchomość  

oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w   punkcie „F” zamieszkuje:  

wpisać liczbę osób  

i. obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i   stawki opłaty uchwalonej przez radę gminy baranów dla wybranego w   pkt. „G” sposobu gromadzenia odpadów – selektywny lub zmieszany )  

liczba osób  

wysokość wybranej stawki  

wysokość opłaty miesięcznej w   pln  
(iloczyn liczby osób i   wysokości stawki)  

j. obliczenie wysokości kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(iloczyn opłaty miesięcznej obliczonej w   pkt. „I” i   ilości miesięcy w   kwartale)  

wysokość opłaty miesięcznej w   pln  

ilość miesięcy w   kwartale  

wysokość opłaty kwartalnej w   pln  

k. oświadczenie i   podpis osoby składającej deklarację  

oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z   art. 233 §1 kodeksu karnego oraz że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z   prawdą  

imię  
 

nazwisko  

data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr)  


 

podpis osoby składającej deklarację  


pouczenie  

w przypadku niewpłacenia w   określonych ustawowo terminach wyliczonej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w   niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowić będzie postawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 czerwca 1966 roku o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji (dz.u. z   2005 r., nr 299, poz. 1954 z   późn. zm.)  
 

l. adnotacje urzędowe  

 

data przyjęcia deklaracji  

podpis osoby przyjmującej deklarację  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe