Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1981

Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) i   art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. l i   art. 41 ust. l ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Borowie uchwala, co następuję:  

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Borowie i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.  

Ustala się, że w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

a)   u źródła  

-   komunalne odpady zmieszane (niesegregowane),  

-   papier i   tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma),  

-   tworzywa sztuczne,  

-   opakowania wielomateriałowe i   metal,  

-   szkło,  

-   odpady ulegające biodegradacji w   tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  

b)   w punkcie selektywnego zbierania odpadów  

-   odpady wielkogabarytowe i   meble,  

-   przeterminowane leki i   chemikalia,  

-   zużyte baterie i   akumulatory,  

-   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

-   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

-   zużyte opony.  

§ 3.  

Ustala się, że od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda zebrana przez nich ilość odpadów komunalnych.  

§ 4.  

1.   Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

a)   odpady zmieszane (niesegregowane) - nie rzadziej niż raz w   miesiącu,  

b)   odpady zbierane w   sposób selektywny (papier i   tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal) - nie rzadziej niż raz w   miesiącu,  

c)   odpady ulegające biodegradacji w   tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - nie rzadziej niż: dwa razy w   miesiącu w   okresie od kwietnia do października oraz raz w   miesiącu w   okresie od listopada do marca,  

d)   odpady wielkogabarytowe i   meble, przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz zużyte opony - w   godzinach otwarcia selektywnego punktu zbierania odpadów,  

e)   odpady budowlane i   rozbiórkowe - na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości.  

§ 5.  

1.   Odpady wymienione w   § 2   lit. b mieszkańcy mogą oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru i   tektury, szkła, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal oraz odpady biodegradowalne w   tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informacje o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie oraz na tablicach ogłoszeniowych w   sołectwach.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązywania od l lipca 2013 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Alicja   Szaniawska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe