Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1983

Uchwała nr XXX/ 190/2013 Rady Gminy Radzanowo

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała w celu realizacji zadania własnego Gminy jakim jest rozwój sportu określa warunki sprzyjające rozwojowi sportu w gminie Radzanowo.

2. Celem publicznym, jaki zamierza osiągnąć gmina Radzanowo z zakresu sportu jest :

1) osiągnięcie lepszych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez ich uczestnictwo w zajęciach klubów sportowych.

§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) Gminie- rozumie się przez to Gminę Radzanowo ,

2) Wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Radzanowo ,

3) Urzędzie-rozumie się przez to Urząd Gminy w Radzanowie,

4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Konkursową powołaną przez Wójta w trybie określonym niniejszą uchwałą.

§ 3. 1. Warunki, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1, polegają na udzieleniu dotacji celowej na prowadzenie statutowej działalności sportowej.

2. Środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu określane są corocznie w uchwale budżetowej Gminy.

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 4. 1. Dotację celową mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców, nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

2. Dotacje mogą być przeznaczone na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Radzanowo nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

§ 5. 1. Organem przyznającym dotację z zakresu sportu jest Wójt.

2. W celu wyboru wniosków, Wójt zarządza konkurs, w którym określa:

1) realizowane zadanie z zakresu sportu,

2) wysokość środków przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu,

3) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełnić każdy ze złożonych wniosków ,

4) termin składania wniosków.

3. Ogłoszenie zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy Radzanowo.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

5. W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Radzanowo powołuje Komisje Konkursową.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów ,

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasowa współpracę podmiotu z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

7. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy.

§ 6. 1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Wójta w drodze zarządzenia, które określa tryb jej pracy.

2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków przedkłada Wójtowi opinię dotyczącą złożonych wniosków oraz proponowaną wysokość dotacji dla poszczególnych klubów biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i możliwości finansowe Gminy.

3. Wójt dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty.

§ 7. 1. Dotacja będzie udzielana po podpisaniu pomiędzy Gminą, a klubem sportowym umowy na udzielenie dotacji celowej, jej postanowienia określone są w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) .

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności: oznaczenie stron umowy, szczegółowy zakres realizacji zadania (cel udzielenia dotacji), wysokość dotacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania, sposób kontroli realizacji zadania, sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji, termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

3. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania przesunięć rzeczowo-finansowych do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia oraz uzyskania pisemnej zgody od Wójta Gminy Radzanowo.

4. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach , co każdorazowo będzie regulować umowa pomiędzy Gminą, a klubem sportowym.

5. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 8. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu .

2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta  Anna Sochacka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ 190/2013
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 6 lutego 2013 r.

........................................................                                                   ..........................................................

(pieczęć wnioskodawcy)                                                                 (data i miejsce złożena wniosku)

WNIOSEK

o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:

.......................................................................................

I. Dane dotyczące wnioskodawcy:

1) pełna nazwa ................................................................................................................................................

2) forma prawna .............................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze......................................................

4) data wpiosu, rejestracji lub utworzenia .................................................................................................

5) nr NIP ....................................................... Nr REGON ............................................................................

6) dokładny adres: miejscowość ...................... ul. ....................... gmina .................. powiat .................

7) tel. ........................................ fax ................................. e-mail: ................................................................

8) nazwa banku i numer rachunku .............................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego .........................................................................................................................................................................

10) nazwsa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku .........................................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ..............................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej:......................................................................................................

13) Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców...........................................................................................

przedmiot działalności gospodarczej....................................................................................................

II. Opis zadania

1) Nazwa zadania

2) Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania - z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych działań.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity (w zł)

Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)

O
g
ó
ł
e
m

2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

                           

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

1.

Źródła finansowania

%

Wnioskowanie kwota dotacji

Środki własne w tym:

finansowe

Łączny koszt zadania

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środków prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych:

3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych - jako czynników przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania.

Oświadczam (-my), że:

1. Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy.

2. W ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania.

3. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć wnioskodawcy)

.....................................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/ 190/2013
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 6 lutego 2013 r.

(tytuł zadania)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)

z wykonania zadania ..............................................................................................

(tytuł zadania)

w okresie od ............................. do .......................................................................

określonego w umowie nr ......................................................................................

zawartej w dniu .............. pomiędzy.........................................................................

(nazwa Zleceniodawcy)

a ............................................................................................................................

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji)

Data złożenia sprawozdania

……………….......................

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane we wniosku cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w określonym wymiarze . Jeśli nie, wskazać dlaczego.2. Opis wykonania zadania
3. Opis osiągniętych rezultatów oraz liczbowe określenie zrealizowanych działań.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów
zgodnie z kosztorysem

Całość zadania zgodnie z umową (w zł)

koszt całkowity

z tego pokryty z dotacji

z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków
z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego

Ogółem

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Ź ródło finansowania

Całość zadania
(zgodnie z umową)

%

Koszty pokryte z dotacji:

Koszty pokryte ze środków własnych:

Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):
z tego:

a) z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:

b) z finansowych środków
z innych źródeł publicznych
(w szczególności: dotacji
z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych:

c) z pozostałych źródeł:

Ogółem:

100%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

..............................................................

..............................................................

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

4. Zestawienie faktur (rachunków)

LpNumer dokumentu
księgowego


Numer
pozycji
kosztorysu
(zgodnie
z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)

Data wystawienia dokumentu księgowegoNazwa
kosztu


Kwota (zł)Z tego
ze środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Z tego ze środków własnych, środków
z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)

Data zapłaty

Część III. Dodatkowe informacje

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Załączniki:

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

Oświadczam(-y), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów),

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)

.................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy (-ów)

Poświadczenie złożenia sprawozdania


Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2010 roku została uchwalona Ustawa o Sporcie (Dz. U. Nr. 127 poz. 857). Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie organ samorządu terytorialnego powinien określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania zadania własnego w tym zakresie. Podjecie tej uchwały umożliwi realizację procedur w zakresie zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie sportu. Zgodnie z ustawą o sporcie działalność sportowa jest prowadzona w formie klubu sportowego.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustalenie warunków i trybu udzielania dotacji celowych dla klubów sportowych oraz wskazanie celu publicznego, który jednostka samorządu terytorialnego zamierza zrealizować poprzez takiego dotacje.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe