| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr KE.XXVII.0007.195.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 6k pkt 1   i art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012, poz. 391) – Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, zgodnie z   którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębe Wielkie powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w   § 2.  

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1   w wysokości 15 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 7   złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 roku  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie  


Jolanta   Gruber


Uzasadnienie

Zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 1   lipca 2011 roku o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) od dnia 1   lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy - rada gminy, w   drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z   określonych w   art. 6j ust. 1   i 2   metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty, w   zależności od: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z   danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 4) gospodarstwa domowego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. W   projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość, oraz stawki przedmiotowej opłaty, gdyż ilość powstających odpadów jest uzależniona od liczby osób je wytwarzających. Metoda naliczania opłaty według ilości mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, ponieważ każdy wytwarza odpady komunalne. Przyjęta w   projekcie uchwały metoda naliczenia opłaty w   zależności od zamieszkałych osób wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i   obiektywną dla mieszkańców Gminy Dębe Wielkie. Przy ustalaniu stawki opłaty uwzględniono liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami czyli koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i   unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i   utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu, która obejmuje obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku, korespondencji, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp. Jednocześnie zgodnie z   art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach zostały zastosowane różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i   odbieranymi w   sposób selektywny i   nieselektywny. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny. W   związku z   powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »