| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr ZO.XXVII.0007.199.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: podziału Gminy Dębe Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 §2, §11 i   §13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 14 ust. 1   oraz art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Dębe Wielkie, uchwala się co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Dębe Wielkie na sześć stałych obwodów głosowania, ustala się ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

§   2.   Numery i   granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, o   których mowa w   § 1, określone są w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Siedlcach.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, Urzędu Gminy Dębe Wielkie oraz w   sołectwach Gminy Dębe Wielkie.  

§   6.   godnie z   art. 12 § 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) Wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w   Siedlcach w   terminie 5   dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie  


Jolanta   Gruber


Uzasadnienie

Następstwem podziału Gminy Dębe Wielkie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych jest podjęcie uchwały w   sprawie podziału Gminy Dębe Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i   granic oraz siedzib obwodowych komicji wyborczych  
W przedstawionym projekcie podziału uwzględniono generalną zasadę wynikającą z   art. 12 § 3   Kodeksu wyborczego, że o   wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie powinna ona być mniejsza niż 500 i   większa niż 3   000 mieszkańców.  
Przygotowany projekt podziału Gminy Dębe Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i   granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza zmiany zarówno w   granicach, siedzibach obwodowych komisji wyborczych zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Dębe Wielkie Nr XLVIII/183/2006 z   dnia 25 lipca 2006 r. i   uchwałą XLVII/241/2010 z   dnia 29 kwietnia 2010 r. Zmiany polegają na :  

1. wyłączeniu sołectwa Teresław z   granic stałego obwodu głosowania nr 1, zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1   (Zespół Szkół w   Dębem Wielkim, w/w uchwałach siedzibą OKW Nr 1   była Szkoła Podstawowa w   Dębem Wielkim),  
2. wyłączeniu sołectwa Kąty Goździejewskie II i   dołączeniu do granic stałego obwodu głosowania nr 2   sołectwa Ostrów Kania, Kobierne, zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2   (Zespół Szkół w   Dębem Wielkim, w/w uchwałach siedzibą OKW Nr 2   był Zakład Produkcyjny „Chema” w   Olesinie ),  
3. dołączeniu sołectwa Kąty Goździejewskie II do granic stałego obwodu głosowania nr 3,  
4. dołączeniu sołectwa Teresław do granic stałego obwodu głosowania nr 4,  
5. wyłączeniu sołectwa Ostrów Kania, Kobierne z   granic stałego obwodu głosowania nr 5, zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5   (Zespół Szkół w   Dębem Wielkim, w/w uchwałach siedzibą OKW Nr 5   była Szkoła Podstawowa w   Dębem Wielkim),  
6. zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6   (Zespół Szkół w   Dębem Wielkim, w/w uchwałach siedzibą OKW Nr 6   była Szkoła Podstawowa w   Dębem Wielkim).  


Załącznik do Uchwały Nr ZO.XXVII.0007.199.2012
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Stałe obwody głosowania  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »