Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2557

Uchwała nr 24.291.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   zw. z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z   2012, poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje   :  

§   1.   Orzeka o   nieważności § 1   ust. 2   pkt 5, 6   i 7, § 2   ust. 1   pkt 1   lit. „a”, § 2   ust. 1   pkt 1   lit. „b”, § 2   ust. 1   pkt 3   Uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z   tego podatku na 2013 rok; z   powodu istotnego naruszenia art. 5   ust. 4, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), § 68 ust. 2   pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i   Budownictwa z   dnia 29 marca 2001 r. w   sprawie ewidencji gruntów i   budynków (Dz. U. z   2001 r. Nr 38, poz. 454) w   zw. z   art. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 28 września 1991 r. o   lasach (Dz. U. z   2011r. Nr 12, poz. 59 z   późn.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Mińsk Mazowiecki prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.  


Uzasadnienie

W dniu 31 października 2012r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie, Zespół w   Siedlcach wpłynęła Uchwała Nr XXI/161/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z   tego podatku na 2013 rok.Rada Gminy Mińsk Mazowiecki, powołując się w   podstawie prawnej m.in. na art. 5, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) przyjętymi zapisami w   treści uchwały postanowiła:  

a)   § 1   ust. 2   „Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki: od budynków lub ich części”:  

-   pkt 5) letniskowych – 6,80 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

-   pkt 6) gospodarczych (komórki, garaże, obory, stodoły, kurniki, itp.) wykorzystywanych dla potrzeb gospodarstw domowych – 4,00 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

-   pkt 7) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,10 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   § 2   ust. 1   postanowiła „Zwalnia się od podatku od nieruchomości”,  

-   pkt 1   lit. „a”- „budynki gospodarcze lub ich części, służące wyłącznie działalności rolniczej, położone na: użytkach rolnych nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego”,  

-   pkt 1   lit. „b” - „budynki gospodarcze lub ich części, służące wyłącznie działalności rolniczej, położone na gruntach sklasyfikowanych w   ewidencji geodezyjnej jako BrLs”,  

-   pkt 3   - „grunty sklasyfikowane w   ewidencji geodezyjnej symbolem <<dr>> stanowiącej drogi wewnętrzne oraz symbolem <<WLs>> stanowiące rowy na gruntach leśnych”.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie zważyło, co następuje:  

Przedmiot opodatkowania określony przez Radę Gminy w   § 1   ust. 2   pkt 5, 6   i 7   badanej uchwały różni się w   sposób istotny od przedmiotu opodatkowania ustalonego przez ustawodawcę i   wychodzi poza ramy dyspozycji art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.). Zgodnie z   treścią art. 5   ust. 1   pkt 2: Rada gminy, w   drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z   tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych (…) - m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (…) od 1   m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – (…) od 1   m 2 powierzchni użytkowej, d) związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – (…) od 1   m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – (…) od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

Określone przez Radę Gminy stawki nie naruszają Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r., poz. 587), natomiast treść przedmiotów opodatkowania zawartych w   § 1   ust. 2   pkt 5, 6   i 7   badanej uchwały wychodzi poza ramy ustawowe katalogu art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. Jednakże, różnicowanie poszczególnych rodzajów opodatkowania wyszczególnionych w   treści (od budynków lub ich części: letniskowych; gospodarczych (komórki, garaże, obory, stodoły, kurniki, itp.) wykorzystywanych dla potrzeb gospodarstw domowych; a   także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) wychodzi poza uprawnienia Rady do określania nowych kategorii opodatkowania. Kolegium RIO zauważa, że wyszczególnione rodzaje przedmiotów opodatkowania mogą być zastosowane, ale tylko jako podkategoria w   ramach konkretnego przedmiotu opodatkowania, w   tym przypadku: pozostałych.  

Zatem przedmioty opodatkowania wymienione w   pkt 5, 6   i 7   § 1   ust. 2   uchwały, winny znaleźć się pod kategorią § 1   ust. 2   pkt 8, co wynika z   przepisów art. 5   ust. 1   pkt 2   lit. b-e oraz w   art. 5   ust. 1   pkt 3, w   których ustawodawca daje możliwość różnicowania przez Radę Gminy wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w   szczególności rodzaj prowadzonej działalności.  

Przedstawione zwolnienie w   § 2   ust. 1   pkt 1   lit. „a” przedmiotowej uchwały, zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wychodzi poza delegację art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. W   myśl zapisów ustawy dokonano zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części: położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej (v. art. 7   ust. 1   pkt 4   lit. „b” cyt. ustawy).  

W sytuacji, gdy grunty nie spełniają normy obszarowej (art. 2   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), nie mogą być uznane za gospodarstwo rolne, czego konsekwencją będzie opodatkowanie podatkiem rolnym, ale według wyższych stawek. Wprowadzone zwolnienie, prowadzi do konkluzji, iż dysponentami użytków rolnych nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego są rolnicy, którzy przekazali gospodarstwo (obszar gruntów) za rentę lub emeryturę, pozostawiając sobie użytki rolne poniżej łącznej powierzchni przekraczającej 1   ha lub 1   ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w   posiadaniu osób fizycznych. W   świetle powyższego należy uznać, iż doszło do niezgodnego z   prawem wprowadzenia zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, do czego jednak organ stanowiący nie miał stosownej delegacji ustawowej – por. wyrok WSA w   Warszawie z   dnia 23 kwietnia 2008r. sygn. akt III SA/Wa 441/08.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie, stwierdziło, że zapisy § 2   ust. 1   pkt 1   lit. „b” i   § 2   ust. 1   pkt 3   naruszają § 68 ust. 2   pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i   Budownictwa z   dnia 29 marca 2001 r. w   sprawie ewidencji gruntów i   budynków (Dz. U. z   2001r. Nr 38, poz. 454) w   zw. z   art. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 28 września 1991 r. o   lasach (Dz. U. z   2011r. Nr 12, poz. 59 z   późn.). Rada Gminy posłużyła się symbolami „BrLs” i   ”WLs”, które nie są zgodne z   w/w rozporządzeniem i   nie znajdują prawnego uzasadnienia ich użycia. Art. 3   ustawy z   dnia 28 września 1991 r. o   lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z   późn. zm.) zawiera legalną definicję lasu. Lasem w   rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o   zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i   krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w   skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków; 2) związany z   gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i   budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a   także wykorzystywany na parkingi leśne i   urządzenia turystyczne.  

Zabudowania wzniesione na terenie lasów, które są związane z   produkcja leśną lub jej służą, to w   myśl art. 3   ustawy o   lasach, są lasem i   oznacza się je symbolem „Ls”.  

Konkludując, Rada Gminy Mińsk Mazowiecki stworzyła nowe kategorie symboli, do których nie była uprawniona, a   tym samym wyszła poza ramy cyt. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i   Budownictwa z   dnia 29 marca 2001 r. w   sprawie ewidencji gruntów i   budynków. Zgodnie z   ukształtowanym orzecznictwem wprowadzenie do aktów prawa miejscowego regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego należy traktować jako istotne naruszenie prawa (wyrok WSA w   Gliwicach z   dn. 27.01.2009r. - IV SA/G/738/08 ).  

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe