Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2558

Uchwała nr 24.292.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI.316.2012 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XL/328/2008 w sprawie ustalenia stawek opłat targowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust.1 pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje   :  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr XXXI.316.2012 z   dnia 26 października 2012 roku Rady Miejskiej w   Brwinowie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w   Brwinowie Nr XL/328/2008 w   sprawie ustalenia stawek opłat targowych w   części określonej w   §1 ust 2   z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Miasta Brwinów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 31 października 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła Uchwała Nr XXXI.316.2012 z   dnia 26 października 2012 roku Rady Miejskiej w   Brwinowie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w   Brwinowie Nr XL/328/2008 w   sprawie ustalenia stawek opłat targowych. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych przedstawiona uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając w/w uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, że Rada Miejska w   Brwinowie w   §1 ust. 2   postanowiła nadać nowe brzmienie §8 uchwały Nr XL/328/2008 w   sprawie stawek opłat w   następujący sposób – „Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w   postaci dodatku specjalnego”.  

W ocenie organu nadzoru ustalenie wynagrodzenia inkasentowi z   postaci dodatku specjalnego nie wypełnia delegacji ustawowej wynikającej z   przepisu art. 19 ust. 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, tym samym powoduje jego istotne naruszenie. Z   przepisu tego wynika, że rada gminy w   drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa oraz określić inkasentów i   wysokość wynagrodzenia za inkaso. Dokonując wykładni dyspozycji w/w art. 19 ust. 2, Kolegium RIO stwierdziło, że zarządzenie poboru opłaty targowej w   drodze inkasa (§6 uchwały Nr XL/328/2008) obliguje organ stanowiący również do określenia inkasentów i   wysokości wynagrodzenia za inkaso. Rada Miejska w   Brwinowie wskazała inkasenta oraz zaproponowała formę wynagrodzenia w   postaci dodatku specjalnego, co oznacza że wysokość wynagrodzenia nie została określona.  

Treść przywołanego przepisu dowodzi, że ustawodawca pozostawił ustalenie wysokości tego wynagrodzenia do wyłącznego uznania rady gminy i   to ona zobowiązana jest do określenia kwoty wynagrodzenia za inkaso. W   związku z   tym niedopuszczalny jest sposób ustalenia wynagrodzenia wskazany w   przedmiotowej uchwale tj. w   postaci dodatku specjalnego. Takie postępowanie jest w   istocie upoważnieniem dla innego organu to kwotowego ustalenia wynagrodzenia inkasentowi, co jest niezgodne z   ustawowymi zasadami ustalania wynagrodzenia za inkaso.  

Należy podkreślić, iż w   doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że wynagrodzenie winno być ekwiwalentne do nakładu pracy i   powinno być ustalane w   określonej kwocie lub jako pewien procent pobranych i   wpłaconych opłat.  

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe