Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2559

Uchwała nr 24.293.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI.313.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2013 r. oraz w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 roku o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z   2012 r. poz. 1113 z   późn.zm.) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr XXXI.313.2012 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 26 października 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w   2013 r. oraz w   sprawie wprowadzenia zwolnień z   podatku w   części określonej w   § 2   uchwały z   powodu istotnego naruszenia art. 7   ust. 3   w związku z   art. 7   ust. 2   pkt 2   oraz art. 20 b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz art. 7, 94 i   217 Konstytucji RP z   dnia 2   kwietnia 1997 r. (Dz. U. 78, poz. 483).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Brwinów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 31 października 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr XXXI.313.2012 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 26 października 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w   2013 r. oraz w   sprawie wprowadzenia zwolnień z   podatku.  

Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby. Oceniając zgodność postanowień zawartych w   uchwale z   przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, że Rada Miejska w   Brwinowie w   § 2   uchwały postanowiła zwolnić od podatku od nieruchomości:  

1)   nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie oświaty, wychowania, kultury, sportu i   kultury fizycznej z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

2)   budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności przeciwpożarowej.  

Kolegium zważyło co następuje:  

Zwolnienie od podatku od nieruchomości ujęte w   pkt 1   § 2   uchwały w   części odnoszącej się do „oświaty” jest sprzeczne z   art. 7, 94 i   217 Konstytucji RP oraz art. 7   ust. 3   w związku z   art.7 ust. 2   pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. Zgodnie z   przywołanymi przepisami art. 7   i 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego na podstawie i   w granicach upoważnień zawartych w   ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego na obszarze działania tych organów.  

Uszczegółowienie i   rozwinięcie regulacji wynikającej z   zasady ustrojowej wyrażonej w   w/w przepisach Konstytucji RP wywieść można natomiast, jeśli chodzi o   stanowienie przepisów miejscowego prawa podatkowego przez organy stanowiące gmin, wprost z   art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy o   samorządzie gminnym. To właśnie ten przepis stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawach podatków i   opłat, jednakże organ stanowiący ma to czynić w   granicach określonych ustaw.  

Zgodnie natomiast z   art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków i   innych danin publicznych, określanie podmiotów i   przedmiotów opodatkowania i   stawek podatkowych, a   także zasad przyznawania ulg i   umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku następuje w   drodze ustawy. Tym samym o   tym, czy dany przedmiot podlega opodatkowaniu czy też nie, lub który podmiot jest zwolniony z   podatku w   świetle Konstytucji RP decyduje ustawa, w   tym przypadku ustawa o   podatkach i   opłatach lokalnych, wskazująca w   art. 7   ust. 2   pkt 2, że „od podatku od nieruchomości zwalnia się również publiczne i   niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy w   zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową”. Zatem ustawa ta zwalnia od podatku wszystkie nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności oświatowej. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w   Brwinowie w   drodze uchwały nie mogła wprowadzić zwolnienia z   podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w   zakresie oświaty skoro ustawodawca dokonał takiego zwolnienia w   cytowanym wyżej przepisie art. 7   ust. 2   pkt 2.  

Granice dopuszczalności działania rady gminy w   zakresie wprowadzenia zwolnień w   podatku od nieruchomości – wyznacza ustawa o   podatkach i   opłatach lokalnych. Ustawa ta określa w   art. 7   ust. 3, że organ stanowiący gminy może wyłącznie w   drodze uchwały wprowadzić inne niż określone w   ust. 1   tego przepisu zwolnienia o   charakterze przedmiotowym. Na tej podstawie rada gminy nie może modyfikować regulacji zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w   art. 7   ust. 2   pkt 2   ustawy, bowiem regulacja tego przepisu stanowi wykonanie dyspozycji art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z   którym określenie kategorii podmiotów zwolnionych od podatków zostało zastrzeżone do regulacji w   drodze ustawy, nie zaś po modyfikacji w   drodze uchwały rady gminy.  

Ustalone przez Radę Miejską w   Brwinowie zwolnienie nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie oświaty narusza wskazane wyżej przepisy art. 7,94 i   217 Konstytucji RP oraz art. 7   ust. 2   pkt 2   w związku z   art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Za niezgodne z   prawem tj. art. 20b ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uznało również zwolnienie z   podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności przeciwpożarowej. Z   cytowanego przepisu wynika, że w   przypadku uchwał podejmowanych w   trybie art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, o   ile uchwały te przewidują pomoc publiczną, powinny być podjęte z   uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.  

Ponieważ Rada Miejska w   Brwinowie dokonując powyższego zwolnienia, nie wyłączyła z   tego zwolnienia nieruchomości wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, Kolegium uznało, iż w   takiej konstrukcji zwolnienie stanowi pomoc publiczną, a   jej udzielenie następuje z   uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w   art. 7   ust. 3   ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy. Z   przepisu tego wynika, że projekt programu pomocowego (projekt uchwały) przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów, który w   terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielenia pomocy.  

Mając na uwadze, że badana uchwała w   istotny sposób narusza prawo, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe