Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2561

Uchwała nr 24.298.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV/478/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr XXIV/478/2012 Rady Miasta Siedlce z   dnia 26 października 2012 roku w   sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   powodu istotnego naruszenia przepisu art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu w   czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Miastu Siedlce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 5   listopada 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Zespół w   Siedlcach wpłynęła uchwała Nr XXIV/478/2012 Rady Miasta Siedlce z   dnia 26 października 2012 roku w   sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium ustaliło:  

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium ustaliło: W   § 1   uchwały Rada Miasta postanowiła, cyt: „   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszą w   terminie do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału, którego opłata dotyczy, na konto wskazane przez Prezydenta Miasta Siedlce   ”. W   powyższym unormowaniu Rada Miasta nie ustaliła trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odsyłając w   tym zakresie do wskazanego przez Prezydenta Miasta Siedlce konta. Powyższe uregulowania w   sposób istotny naruszają wymogi przepisu art. 6   l ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Przepis ten brzmi „   Rada Gminy określi, w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe   ”.  

Z powyższego wynika, że Rada Miasta ustalając termin i   częstotliwość uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna jednocześnie określić tryb ich uiszczania, a   nie odsyłać do wskazanego przez Prezydenta Miasta Siedlce konta.  

Z analizy ww. art. 6   l wynika, że wymienione tam elementy muszą być spełnione łącznie, aby można uznać akt wydany na jego podstawie za poprawny pod względem prawnym. Brak któregoś z   wymienionych tam elementów powoduje wadę uniemożliwiającą pozostawienie go w   obrocie prawnym.  

W powyższym stanie faktycznym i   prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe