Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2562

Uchwała nr 24.299.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/477/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności § 2   ust. 2   Uchwały Nr XXIV/477/2012 Rady Miasta Siedlce z   dnia 26 października 2012 roku w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty z   powodu podjęcia uchwały w   tej części bez podstawy prawnej i   tym samym naruszenia art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym oraz art. 7   i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Miastu Siedlce prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 31 października 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie, Zespół w   Siedlcach wpłynęła uchwała Nr XXIV/477/2012 Rady Miasta Siedlce z   dnia 26 października 2012 roku w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badaną uchwałą Rada Miasta Siedlce dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określiła stawki tej opłaty. W   § 2   ust. 2   uchwały Rada postanowiła cyt.: „   Dla lokali mieszkalnych o   powierzchni powyżej 70,00 m2 opłata za gospodarowanie   odpadami komunalnymi stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącej 70 m2 i   stawki opłaty określonej w   § 3   niniejszej uchwały   ”. Dokonana przez Kolegium analiza ww. postanowień § 2   ust. 2   prowadzi do wniosku, że Rada Miasta dokonała częściowych zwolnień, czyli wprowadziła ulgę z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli lokali mieszkalnych, na których zamieszkują mieszkańcy o   powierzchni powyżej 70 m2.  

W myśl art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w   formie uchwały (art. 41 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym). Zgodnie z   art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, na podstawie i   w granicach upoważnień zawartych w   ustawie.  

Badana uchwała w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie gminy i   powinna być podjęta na podstawie i   w granicach upoważnienia ustawowego. Tymczasem w   obowiązujących przepisach prawa brak jest upoważnienia dla Rady Miasta do wprowadzania ulg z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taka norma kompetencyjna nie wynika bowiem z   przepisów przytoczonych w   podstawie prawnej kwestionowanej uchwały tj. art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 3   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy o   samorządzie gminnym ani z   żadnych innych przepisów. Dlatego też brak było podstawy prawnej dla Rady Miasta Siedlce do podjęcia uchwały o   treści jak w   § 2   ust. 2. Podjęcie przez Radę badanej uchwały we wskazanej części bez podstawy prawnej narusza także art. 7   Konstytucji RP, zgodnie z   którym „   Organy władzy publicznej działają na podstawie i   w granicach prawa   ”.  

Ponadto zauważyć należy, iż w   podstawie prawnej badanej uchwały, Rada Miasta wskazała m.in. art. 6k ust. 1   pkt 2   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach zgodnie z   którym, cyt. „   Rada Gminy, w   drodze uchwały ustali stawkę opłaty za pojemnik o   określonej pojemności   ”. Tymczasem w   postanowieniach przedmiotowej uchwały brak tych ustaleń.  

W powyższym stanie faktycznym i   prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe