Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2563

Uchwała nr 24.300.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 122/XIX/2012 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91, ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 11, ust. 1, pkt. 5   oraz art. 18, ust. 1, pkt. 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) -   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka nieważność § 1, ust. 2, tiret trzeci Uchwały Nr 122/XIX/2012 Rady Miejskiej w   Szydłowcu z   dnia 12 września 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec z   powodu istotnego naruszenia art. 40, ust. 1   oraz art. 18, ust. 2, pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym polegającego na podjęciu uchwały w   tej części bez podstawy prawnej.  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie w   terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.  


Uzasadnienie

W dniu 8   listopada 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Zespół w   Radomiu wpłynęła Uchwała Nr 122/XIX/2012 Rady Miejskiej w   Szydłowcu z   dnia 12 września 2012 roku w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.  

W § 1, ust. 2, tiret trzeci uchwały Rada Miejska regulując tryb uiszczania opłaty ustaliła między innymi, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona przez właścicieli nieruchomości do właściwych miejscowo sołtysów. Taka regulacja wskazuje, że Rada Miejska powierzyła sołtysom funkcję inkasentów, gdyż zgodnie z   definicją określoną w   art. 9   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z   2012 r. , Nr 125, poz. 749, z   późn. zm.), którą stosuje się w   sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne powierzają pobranie od podatnika opłaty i   wpłacenie jej organowi podatkowemu.  

W myśl art. 40, ust. 1   oraz art. 18, ust.2, pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy przysługuje tylko na podstawie i   w granicach prawa . W   związku z   powyższym wyznaczenie inkasentów może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych. Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tj. Dz. U. z   2005 r. nr 236, poz.2008, z   późn. zm.) nie przewiduje instytucji inkasa i   nie zawiera także upoważnienia dla Rady do ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   formie inkasa.  

Powyższe postanowienie wskazujące sołtysów, jako osoby prowadzące pobór opłaty, podjęte więc zostało przez Radę bez podstawy prawnej. W   tym stanie faktycznym i   prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe