| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.316.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   pkt 4   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności § 7   ust. 6   i § 9   uchwały Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie określenia warunków i   trybu udzielania i   rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, z   powodu istotnego naruszenia prawa, tj. przekroczenia kompetencji określonych w   art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 856 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Stare Babice przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 8   listopada 2012 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła uchwała Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie określenia warunków i   trybu udzielania i   rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 4   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając ww. uchwałę, Kolegium Izby ustaliło, co następuje:  

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Gminy Stare Babice wskazała art. 221 ust. 4   cyt. ustawy o   finansach publicznych oraz art. 27 ust. 2   i art. 28 cyt. ustawy o   sporcie w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 cyt. ustawy o   samorządzie gminnym.  

W § 7   ust. 4   uchwały Rada określiła wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o   udzielenie dotacji a   w § 7   ust. 6   uchwały Rada postanowiła, cyt.: „   Wójt Gminy może wezwać klub sportowy do złożenia w   określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów   ”, przy czym stosownie do § 7   ust. 7   tejże uchwały „   Wnioski, których wad nie usunięto lub które nie zostaną uzupełnione nie będą rozpatrywane   ”.  

W ocenie organu nadzoru w   obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do stanowienia takich uregulowań. Ponadto postanowienia zawarte w   § 7   ust. 6   uchwały pozwalałyby na nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o   dotację, gdyż organ wykonawczy gminy miałby możliwość żądania dowolnych (nie określonych co do zakresu) informacji i   dokumentów od klubu sportowego a   ich niezłożenie w   terminie skutkowałoby nierozpatrzeniem wniosku.  

W § 9   badanej uchwały Rada Gminy Stare Babice zawarła postanowienia dotyczące umowy w   sprawie udzielenia dotacji – jej elementów i   treści.  

Powyższe postanowienia wykraczają poza delegację określoną w   art. 221 ust. 4   cyt. ustawy o   finansach publicznych i   art. 27 ust. 2   cyt. ustawy o   sporcie. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż zgodnie z   zasadą demokratycznego państwa prawnego, organy władzy publicznej winny działać w   granicach i   na podstawie prawa. Oznacza to, że każde działanie organu władzy, w   tym także rady gminy, musi mieć oparcie w   obowiązującym prawie. Zaś normy kompetencyjne powinny być interpretowane w   sposób ścisły, literalny, nie zaś rozszerzająco.  

Mając na uwadze, że badana uchwała jest rażąco sprzeczna z   prawem, Kolegium orzekło jak wyżej.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »