Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2916

Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Zbuczyn

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1   lit. a, pkt 2i pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:  

1)   na targowisku zlokalizowanym na działkach, oznaczonych w   ewidencji gruntów numerami: 1473/1, 1473/2, 1474, 1479/4, 1479/10, 1481/1, położnymi w   Zbuczynie - w   wysokości 1,50 zł za m2 powierzchni zajętej przez dokonującego sprzedaży,  

2)   na wszelkich innych miejscach na terenie gminy Zbuczyn, innych niż wymienione w   pkt 2   - w   wysokości 3,0 0   zł za m2 powierzchni zajętej przez dokonującego sprzedaży.  

2.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

3.   Opłata pobierana jest przez inkasentów bezpośrednio na miejscu, w   którym prowadzona jest sprzedaż. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta.  

§ 2.  

1. Powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaży oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i   towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (pojazd), z   którego dokonuje się sprzedaży, a   także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (pojazdu).  

2.   Przy obliczaniu należności z   tytułu opłaty targowej powierzchnię, z   której pobierana jest opłata za zajęcie każdego metra kwadratowego, zaokrągla się w   górę do pełnego metra kwadratowego.  

§ 3.  

Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach rolnych.  

§ 4.  

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Inkasentami opłaty targowej określa się pracowników Urzędu Gminy Zbuczyn:  

1)   Bareja Jan  

2)   Demczuk Marian  

3)   Krasuski Kazimierz  

4)   Krzeski Waldemar  

5)   Mazurek Władysław  

6)   Tomasiewicz Mariusz  

7)   Prochenka Tadeusz  

8)   Szcząchor Tadeusz  

§ 5.  

Traci moc uchwała Nr XIX/141/08 Rady Gminy Zbuczyn z   dnia 26 sierpnia 2008 r. w   sprawie opłaty targowej zmieniona uchwałą Nr XXVII/228/09 Rady Gminy Zbuczyn z   dnia 25 czerwca 2009 r. w   sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej i   uchwałą Nr XXXIV/276/10 Rady Gminy Zbuczyn z   dnia 26 marca 2010 r. w   sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Zbuczyn.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn  


Stanisław   Kondraciuk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe