| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.),

Rada Miejska przyjmuje niniejszą uchwałę z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom rodzin wielodzietnych. Działanie to daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzinę, której członkowie stale zamieszkują na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w tym rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców(a)/opiekunów(a) prawnych(ego), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz członków Rodzinnego Domu Dziecka.

§ 2. Uchwała niniejsza ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

2) wzmacnianie i wspieranie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych,

3) zwiększanie szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 3. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w § 2 są:

1) umożliwienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, zwanego dalej Domem Kultury, poprzez stosowanie 20% zniżki od obowiązującej ceny biletów na imprezy kulturalne organizowane lub odbywające się w Domu Kultury,

2) umożliwienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty Domu Kultury poprzez stosowanie 20% zniżki od ceny za udział w stałych zajęciach prowadzonych lub organizowanych przez Dom Kultury,

3) umożliwienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty własnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim poprzez stosowanie 20% zniżki od obowiązujących cen biletów i karnetów na pływalnię oraz na inne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

4) umożliwienie dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych dostępu do świadczeń opiekuńczych poprzez stosowanie 20% zniżki od ceny posiłków wydawanych w szkołach dla uczniów tych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki,

5) umożliwienie dostępu dzieciom z rodzin wielodzietnych do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki poprzez stosowanie 20% zniżki w opłatach administracyjnych wnoszonych w tych przedszkolach,

6) opracowanie, promocję i koordynację systemu zniżek udzielanych członkom rodzin wielodzietnych przez inne jednostki i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.

§ 4. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 wprowadza się „Ożarowską Kartę Rodziny 3+”.

2. „Ożarowska Karta Rodziny 3+” wydawana będzie na wniosek, dla każdego członka rodziny wielodzietnej i ważna będzie przez jeden rok od dnia jej wydania.

3. Ożarowska Karta Rodziny 3+ jest kartą imienną ważną z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

4. Wzór „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”, szczegółowe warunki jej wydawania oraz regulamin korzystania z tej karty określi burmistrz w drodze zarządzenia.

5. Sprawozdanie z realizacji programu wprowadzonego "Ożarowską Kartą Rodziny 3+" burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca za rok poprzedni.

§ 5. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane są z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

§ 6. Promocja działań związanych z realizacją niniejszej uchwały obejmować będzie w szczególności ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych, z uwzględnieniem celów, o których mowa w § 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Uzasadnienie

W ujęciu socjologicznym termin rodziny wielodzietnej stosuje się do określenia rodzin o wyższej niż przeciętnej liczbie dzieci. Polskie prawo definiuje rodzinę wielodzietną jako rodzinę, która posiada minimum troje dzieci. Posiadanie licznego potomstwa wiąże się często ze zmiana dotychczasowego sposobu życia, rezygnacją z czasu wolnego przez opiekunów prawnych oraz większymi kosztami i wydatkami finansowymi kierowanymi głownie na zaspakajanie potrzeb wyższego rzędu.

Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz względy promocji rodziny, w szczególności rodziny wielodzietnej, ustawodawca w ustawie o pomocy społecznej wskazał, że do zadań własnych gminy należy m.in.  tworzenie i realizacja programów osłonowych i upoważnił rady gmin do opracowywania i kierowania do wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej. Do takich niewątpliwie należy wpisać również działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych.

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza możliwość stosowania dla rodzin wielodzietnych zniżek od cen i opłat od biletów i świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz umożliwia instytucjom zewnętrznym, w tym przedsiębiorcom, włączania się do niniejszego programu.

Mając na uwadze  wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnienie dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom rodzin wielodzietnych jak również promocję modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku, zasadnym było podjęcie uchwały w brzmieniu jak powyżej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »