Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3034

Uchwała nr 187/XXVI/2013 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.[2]) ) oraz art. 12 pkt 8 lit. "i" i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[3]) ), Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2013 r. Liceum Profilowane wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Szymon Rosiak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 z późń. zm.), z dniem 1 września 2012 r. została zlikwidowana klasa pierwsza Liceum Profilowanego oraz od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej tego typu szkoły ponadgimnazjalnej.

W Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie nie prowadzi się zajęć dydaktycznych i wychowawczych od roku 2010/2011, ponieważ do tej szkoły nie było kandydatów począwszy od roku szkolnego 2008/2009, a ostatni absolwenci ukończyli tę szkołę w roku szkolnym 2009/2010.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego, pod warunkiem, że co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomi o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, właściwego kuratora oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Rada Powiatu w Legionowie przyjęła w dniu 29 listopada 2012 r. Uchwałę Nr 166/XXIII/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym powyższa uchwała przesłana została do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w dniu 10 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie został w dniu 6 lutego 2013 r pozytynie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie oraz na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Legionowie.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie jest realizacją zamiaru wyrażonego przez Radę Powiatu w Uchwale Nr 166/XXIII/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Legionowskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i poz. 979.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe