Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3035

Uchwała nr 19.134.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą

z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje ;
§ 1. 
1 Ustala się dochody w łącznej kwocie 10 480 991,40 zł, z tego :) Ustala się dochody w łącznej kwocie 10 480 991,40 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 10 330 991,40 zł
b) majątkowe w kwocie 150 000,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
Dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 1 177 492 zł
2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 12 993 392,40 zł z tego :
a) bieżące w kwocie 9 961 392,40 zł
b) majątkowe w kwocie 3 032 000,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
Wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 1 177 492 zł
3) Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 
§ 2. 
1) Ustala się deficyt w wysokości 2 512 401 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 512 401 zł
2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 812 401 zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 812 401 zł,
3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 300 000 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 80 000 zł,
b) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 220 000 zł
Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 ,
5) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie określonej w § 2 ust. 1.
§ 3. 
1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 79 500 zł
2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 23 500 zł, z tego ;
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23 500 zł,
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 50 000 zł.
§ 6. Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, z zastrzeżeniem zmian w przedsięwzięciach ujętych w załączniku do WPF
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 7. 
1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Strzelczyk
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 19.134.2012
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 19.134.2012
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 19.134.2012
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. Nr 1
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 19.134.2012
Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.doc

zał. Nr 2
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe