Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3166

Uchwała nr XXXIV/153/10 Rady Gminy Młynarze

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje ;

§ 1. Wprowadza sie zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 4.856.164,09 zł. z tego : 1) bieżące w kwocie 4.654.986,50 zł. 2) majatkowe w kwocie 201.177,59 zł. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 4.806.164,09 zł. z tego: 1) bieżące w kwocie 4.093.920,24 zł. 2) majatkowe w kwocie 712.243,85 zł.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mirosław Gosiewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/153/10
Rady Gminy Młynarze
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik1.rtf

zał 1 3 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/153/10
Rady Gminy Młynarze
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik2.rtf

zał 2 03 10

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/153/10
Rady Gminy Młynarze
z dnia 26 marca 2010 r.
Zalacznik2a.rtf

doc1zał 2a marzec


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/153/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2010r. Plan dochodów po zmianach wynosi: 4.856.164,09 zł., plan wydatków po zmianach wynosi: 4.806.164,09 zł. Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 11.172,00 zł. Dochody: W związku z otrzymaną informacją ( FIN.I.301/3011/12/10) o kwotach dotacji celowych ,wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2010 rok i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2010 rok (Decyzja 3/2010 Wojewody Mazowieckiego) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów zmniejszono dotacje celową w Dziale 754 i rozdziale Obrona cywilna o kwotę 300,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono podatki o 16.258,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszono subwencje oświatową o 37.666,00 zł. i zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o 961,00 zł. (Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10). Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o wpływy z różnych dochodów – 6.819,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono dochody o 25.100,00 zł. w związku z otrzymaną informacją ( FIN.I.301/3011/12/10)o kwotach dotacji celowych ,wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2010 rok i ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2010 rok (Decyzja 3/2010 Wojewody Mazowieckiego) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4/2010 . Wydatki: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki inwestycyjne o 30.000,00 zł tj. Wykonanie map i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowościach Sieluń, Młynarze, Gierwaty, Długołeka Wielka, Długołęka Koski, Załęże Ponikiewka, Rupin, Głażewo Święszki, Ochenki Dział 600 Transport i łączność zwiększono wydatki inwestycyjne o 6.000,00 zł. na Zakup gruntu pod drogę gminną. Dział 801 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w dziale Szkoły podstawowe i zmniejszono wydatki dziale 80110 Gimnazja o 1.257,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o 25.100,00 zł. m.in. na świadczenia społeczne, zakup akcesoriów komputerowych. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego o 4.510,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe