Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3167

Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2010 r.
§ 2W Uchwale Nr XXXII/159/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11 416 226 zł, z tego:
  1) bieżące w kwocie 10 431 226 zł,
  2) majątkowe w kwocie 985 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11 375 722 zł, z tego:
  1) bieżące w kwocie 8 252 457 zł,
  2) majątkowe w kwocie 3 123 265 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3.
3) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300 000 zł.
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3Ustala się rezerwy w wysokości 20 700 zł, z tego:
  1) celowe, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700 zł,
  2) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł.
6) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
7) uchyla się § 6,
8) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
10) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
11) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
12) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
13) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
14) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
15) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
16) uchyla się załącznik nr 11.
§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Janusz Podbielski
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
Dochody budżetu na 2010 rok.
Dział Rozdział § Źródło dochodów Planowane dochody na 2010r./ w zł /
ogółem z tego:
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 198 400 3 400 195 000
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 196 200 1 200 195 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 100
0920 Pozostałe odsetki 100 100  
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000  
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 195 000 195 000
01095   Pozostała działalność 2 200 2 200 0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200 2 200  
400   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ 260 500 260 500 0
40002   Dostarczanie wody 260 500 260 500 0
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000  
0830 Wpływy z usług 258 400 258 400  
0920 Pozostałe odsetki 1 100 1 100  
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23 333 23 333 0
60014   Drogi publiczne powiatowe 23 333 23 333 0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 23 333 23 333  
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111 200 111 200 0
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 200 111 200 0
0470 Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 300 1 300  
0690 Wpływy z różnych opłat 100 100  
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 700 108 700  
0920 Pozostałe odsetki 1 100 1 100  
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 895 59 895 0
75011   Urzędy wojewódzkie 47 895 47 895 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zalań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 895 47 895  
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000 12 000 0
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000  
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000  
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 660 660 0
75101   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 660 660 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zalań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
660 660  
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 143 300 300 143 000
75412   Ochotnicze Straże Pożarne 143 000 0 143 000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 143 000   143 000
75414   Obrona cywilna 300 300 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zalań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
300 300  
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
2 543 640 2 543 640 0
75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 400 6 400 0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 300 6 300  
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100  
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 563 600 1 563 600 0
0310 Podatek od nieruchomości 1 554 600 1 554 600  
0320 Podatek rolny 3 600 3 600  
0330 Podatek leśny 300 300  
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 5 000  
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100  
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 476 600 476 600 0
0310 Podatek od nieruchomości 146 500 146 500  
0320 Podatek rolny 227 400 227 400  
0330 Podatek leśny 53 200 53 200  
0340 Podatek od środków transportowych 13 700 13 700  
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000 3 000  
0430 Wpływy z opłaty targowej 2 500 2 500  
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 500  
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 28 000 28 000  
0690 Wpływy z różnych opłat 800 800  
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000  
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 100 55 100 0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000 11 000  
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 43 000 43 000  
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 1 000  
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100  
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
441 940 441 940 0
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 425 940 425 940  
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 16 000 16 000  
758   RÓŻNE ROZLICZENIA 5 486 248 5 486 248 0
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 226 409 3 226 409 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 226 409 3 226 409  
75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 962 527 1 962 527 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 962 527 1 962 527  
75814   Różne rozliczenia finansowe 35 000 35 000 0
0920 Pozostałe odsetki 35 000 35 000  
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 262 312 262 312 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 262 312 262 312  
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 293 000 81 000 212 000
80101   Szkoły podstawowe 212 000 0 212 000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 212 000 212 000
80148   Stołówki szkolne 81 000 81 000 0
0690 Wpływy z różnych opłat 81 000 81 000  
852   POMOC SPOŁECZNA 1 696 200 1 696 200 0
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszualimentacyjnaego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 487 000 1 487 000 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zalań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 485 000 1 485 000  
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 2 000  
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 000 4 000 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000 4 000  
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 000 20 000 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 000 20 000  
85216   Zasiłki stałe 57 000 57 000 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 000 57 000  
85219   Ośrodki pomocy społecznej 70 000 70 000 0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 000 70 000  
85295   Pozostała dzialalność 58 200 58 200 0
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 58 200 58 200  
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 599 850 164 850 435 000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 556 700 121 700 435 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 100  
0830 Wpływy z usług 26 700 26 700  
0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000  
0970 Wpływy z różnych dochodów 93 900 93 900  
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 435 000   435 000
90002   Gospodarka odpadami 14 500 14 500 0
0690 Wpływy z różnych opłat 100 100  
0920 Pozostałe odsetki 200 200  
0970 Wpływy z różnych dochodów 14 200 14 200  
90095   Pozostała dzialalność 28 650 28 650 0
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 6 000  
0970 Wpływy z różnych dochodów 22 650 22 650  
Dochody ogółem 11 416 226 10 431 226 985 000
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
Wydatki budżetu na 2010 rok
infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
infoRgrafika

infoRgrafika
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
Dochody zadania zlecone na 2010 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
750 Administracja Publiczna 47 895
  75011   Urzędy Wojewódzkie 47 895
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 895
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300
  75414   Obrona cywilana 300
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300
852 Pomoc społeczna 1 485 000
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnaego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 485 000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 485 000
Razem: 1 533 855
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
Wydatki zadania zlecone na 2010 rok.
Dział Rozdział Paragraf Treść  
750 Administracja Publiczna 47 895
  75011   Urzędy wojewódzkie 47 895
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 415
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 490
4120 Składki na Fundusz Pracy 990
751 Urzady naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90
4120 Składki na Fundusz Pracy 13
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 557
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300
  75414   Obrona cywilana 300
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
4300 Zakup usług pozostałych 200
852 Pomoc społeczna 1 485 000
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszualimentacyjnaego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 485 000
  3110 Świadczenia społeczne 1 441 700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800
4300 Zakup usług pozostałych 5 300
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500
Razem: 1 533 855
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
infoRgrafika

infoRgrafika
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/174/10
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 9 marca 2010 r.
Dotacje celowe i podmiotowe w 2010 roku
Lp. Dział Rozdział §** Treść Kwota dotacji celowych
(w zł)
Kwota dotacji podmiotowych
(w zł)
1 2 3 4 5 6 7
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki  
1 150 15011 6639 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 10 605  
2 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe Ostrów Mazowiecka 74 800  
3 750 75095 6639 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 10 860  
4 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu   61 100
Ogółem 96 265 61 100
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe