Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3189

Porozumienie nr IR.272.7.2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie wykonania projektu budowalno-wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektem odwodnienia dla ciągu ulic: Przesmyckiego (teren gminy Konstancin-Jeziorna) i Zburzyckiego (teren gminy Piaseczno) w ramach zadania pod nazwą " Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz infrastrukturą)

Tekst pierwotny

w sprawie wykonania projektu budowalno-wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektem odwodnienia dla ciągu ulic: Przesmyckiego (teren gminy Konstancin-Jeziorna) i Zburzyckiego (teren gminy Piaseczno) w ramach zadania pod nazwą " Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz infrastrukturą.

zostaje zawarte w dniu 01.03.2013r. porozumienie pomiędzy:

Gminą Piaseczno z siedzibą po adresem: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, którą reprezentuje

Zdzisław Lis - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno,

zwaną dalej „Gminą Piaseczno” ,

a

Gminą Konstancin-Jeziorna z siedzibą pod adresem: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, którą

reprezentuje

Kazimierz Jańczuk - Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,

zwaną dalej „Gminą Konstancin-Jeziorna”, i łącznie zwanymi „Stronami"

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Konstancinie Jeziornie nr 276/VI/25/2012 z dnia 06.09.2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do zawarcia Porozumienia z Gminą Piaseczno w sprawie powierzenia wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektem odwodnienia dla ciągu ulic: Przesmyckiego (teren Gminy Konstancin-Jeziorna) i Zubrzyckiego (teren Gminy Piaseczno) w ramach zadania pod nazwą „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” i Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 525/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna realizacji zadania publicznego, w celu poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa na drogach, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Konstancin-Jeziorna zobowiązuje się wykonać projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wraz z projektem odwodnienia dla ciągu ulic: Przesmyckiego (teren gminy Konstancin-Jeziorna) i Zubrzyckiego (teren gminy Piaseczno) w ramach zadania pod nazwą „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą

2. Gmina Konstancin-Jeziorna oświadcza, że środki na realizację powyższego zadania ma ujęte w „Planie wydatków majątkowych na 2013 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2013” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6050, Zadanie nr 4 000 039) oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018.

§ 2.

Przedmiot Porozumienia określony w § 1 zostanie zrealizowany w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, tj. od dnia 8 stycznia 2013 r.

§ 3.

1. Zgodnie z podpisaną umową nr IR.272.1.2013 z dnia 8.01.2013 r., o której mowa w § 2, na kwotę całkowitą brutto 66.875,10 zł (słownie sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 10/100), Gmina Konstancin-Jeziorna przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w latach 2013-2014, i tak:

w roku 2013 będzie to kwota brutto w wysokości 40% całości wynagrodzenia, tj. 26.750,04 zł ,

w roku 2014 będzie to kwota brutto w wysokości pozostałych 60% całości wynagrodzenia, tj. 40.125,06 zł .

2. W związku z ustaleniami ust. 1 Gmina Piaseczno przekaże Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2013 dotację celową w wysokości 50% pierwszej raty wynagrodzenia dla Wykonawcy tj. kwotę 13.375,02 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 02/100), natomiast przekazanie 50% z drugiej raty wynagrodzenia dla Wykonawcy zostanie dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały budżetowej na rok 2014 i wymaga zawarcia aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 4.

1. Gmina Piaseczno przekaże Gminie Konstancin-Jeziorna środki finansowe w kwocie: : 13.375,02 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 02/100), na wykonanie zadania wymienionego w § 1 przelewem na konto nr 84 8002 0004 0200 1111 2002 0086 w terminie 14 dni od otrzymania kopi faktury wystawionej przez wykonawcę po realizacji zadania.

2. Termin wykorzystania dotacji na rok 2013 ustala się na dzień 20 grudnia 2013 r., po czym Gmina Konstancin-Jeziorna przedłoży Gminie Piaseczno pisemne rozliczenie ze sposobu wykorzystania środków finansowych w terminie do 30 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

3. W przypadku wykorzystania środków, o których mowa w § 3 niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystania ich w całości, Gmina Konstancin-Jeziorna zwróci Gminie Piaseczno środki wydatkowane w sposób nieprawidłowy lub niewykorzystane, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 5.

Wszystkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Porozumienia tracą moc postanowienia Porozumienia Nr IR.272.65.2012 z dnia 17.10.2012 roku zawartego w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno a Gminą Konstancin-Jeziorna.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


inż. Zdzisław Lis


Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz


mgr Kazimierz Jańczuk


Skarbnik Gminy


mgr Dariusz Lipiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe