Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3196

Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857; z   późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.) Rada Miejska w   Pruszkowie uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1)   Niniejsza uchwała określa warunki i   tryb finansowania zadania własnego Miasta Pruszkowa w   zakresie rozwoju sportu, wykonywanego w   drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego  

2)   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i   upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i   w trybie z   ustawy z   24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.).  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i   trybie przewidzianym w   niniejszej uchwale dotację celową z   art. 126 i   art. 221 ust. 2-4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z   późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w   § 3;  

2)   wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i   w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o   udzielanie dotacji na projekt;  

3)   wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i   w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o   udzielanie dotacji na projekt;  

4)   beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w   trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;  

5)   umowie – należy przez to rozumieć umowę o   dotację zawieraną pomiędzy Gminą Miasto Pruszków reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pruszkowa i   beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3   ustawy określonej w   pkt. 1   i postanowienia niniejszej uchwały.  

§   3.   Miasto Pruszków wspiera finansowo rozwój sportu w   celu poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby.  

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji  

§   4.   1)   Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym.  

2)   Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w   zakresie projektu o   charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z   tytułu:  

a)   pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w   określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w   takich zawodach;  

b)   zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników;  

c)   organizacji i   udziału w   obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, w   tym koszty transportu zbiorowego, wyżywienia, noclegu;  

d)   wynagrodzenia dla trenerów i   instruktorów;  

e)   korzystania z   obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego wraz z   obsługą.  

3)   Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:  

a)   wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;  

b)   transfery zawodników z   innego klubu sportowego;  

c)   zapłaty kar, mandatów i   innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;  

d)   zobowiązania klubu sportowego z   tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz obsługi zadłużenia;  

e)   koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o   udzielenie dotacji;  

§   5.   1)   Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w   transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Miasto Pruszków, a   klubem sportowym.  

2)   W danym roku budżetowym klub sportowy, w   trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z   budżetu Miasta Pruszkowa dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z   projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i   sprawozdaniem.  

3)   Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i   w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z   budżetu Miasta Pruszkowa na zasadach, o   których mowa w   ustawie o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie.  

Rozdział 3.
Tryb udzielenia dotacji  

§   6.   1)   Organem przyznającym dotację na realizację projektu z   zakresu rozwoju sportu jest Prezydent Miasta Pruszkowa, który przy ocenie wniosku może posiłkować się zdaniem Komisji powołanej w   zakresie wyznaczania głównych kierunków rozwoju sportu i   dziedzin sportowych, które odgrywają ważną rolę w   mieście.  

2)   Komisja o   której mowa w   pkt 1   będzie powoływana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa odrębnym zarządzeniem.  

3)   W celu wyboru projektów Prezydent Miasta w   drodze zarządzenia ogłasza wezwanie do składania wniosków - ofert w   którym określa:  

a)   rodzaj i   formę przedsięwzięć, które mogą być przedmiotem wsparcia finansowego w   ramach wezwania;  

b)   wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w   ramach ogłoszonego wezwania do składania wniosku;  

c)   terminu realizacji przedsięwzięcia z   wniosku, nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia roku, w   którym udzielono wnioskowaną dotację;  

d)   warunki merytoryczne i   finansowe, jakie powinien spełniać projekt i   objęte nim przedsięwzięcie z   zakresu rozwoju sportu;  

e)   terminu składania wniosków o   udzielenie z   budżetu miasta wsparcia finansowego.  

4)   Wzór wniosku - oferty o   udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

5)   Co najmniej z   tygodniowym wyprzedzeniem w   stosunku do terminu składania wniosku, ogłoszenie o   którym mowa w   pkt 2   zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej z   jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim.  

6)   Wypełniony wniosek wraz z   wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia określonego w   zarządzeniu o   ogłoszeniu wezwania do składania wniosków – ofert.  

7)   Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta w   Pruszkowie.  

8)   Przy ocenie wniosku o   przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w   szczególności:  

a)   znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego na terenie Miasta Pruszkowa;  

b)   przedstawioną kalkulację kosztów w   związku z   zakresem rzeczowym projektu;  

c)   możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;  

d)   dotychczasową współpracę wnioskodawcy z   Miastem;  

e)   wysokość środków finansowych przewidzianych w   budżecie Miasta  

f)   planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z   innych źródeł na realizację zadania publicznego, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w   tym świadczenia wolontariuszy i   pracę społeczną członków klubu;  

g)   opinię Komisji Oświaty, Kultury i   Sportu, jeśli takową Komisja przedstawi.  

Rozdział 4.
Umowa o   dotację  

§   7.   1)   Wybór projektów dokonywany jest w   postępowaniu jednoetapowym z   zachowaniem zasad określonych w   § 6   pkt 8   niniejszej uchwały.  

2)   Po dokonaniu wyboru wniosku lub wniosków Prezydent Miasta Pruszkowa podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia zamieszczane w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego informację o   wnioskodawcach, którym przyznał dotację wraz z   podaniem kwot przyznanej dotacji wskazując jednocześnie tytuł projektu. Ponadto w   sposób określony wyżej podaje informację o   projektach, które zostały odrzucone.  

3)   Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dofinansowanie, Prezydent Miasta Pruszkowa reprezentujący Gminę Miasto Pruszków zawiera umowę o   realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

4)   Integralnym elementem umowy jest wniosek, a   w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.  

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania  

§   5.   1)   W terminie określonym w   umowie, beneficjent rozlicza się z   wykorzystanej dotacji oraz z   wykonania projektu.  

2)   Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z   § 7.  

3)   Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika nr 2   do niniejszej uchwały. Do rozliczenia stosuje się zapisy umowy o   dotację, określonej w   § 7   oraz przepis art. 252 ustawy powołanej w   § 2   pkt. 1   niniejszej uchwały.  

Rozdział 6.
Przepisy przejściowe i   końcowe  

§   10.   1)   Postanowienia zawarte w   § 6   mają zastosowanie do wniosków składanych w   roku 2012 i   latach następnych.  

2)   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.  

3)   Traci moc uchwała Nr XXVIII.265/2012 Rady Miejskiej w   Pruszkowie z   dnia 20grudnia 2012 r.  

4)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Wacławek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/274/2013       
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznikinr 1   do kwalifikowanego - wniosek.oferta-DOBRY  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/274/2013       
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik2.doc

Załączniki nr 2   -kwalifikowany - sprawozdanie - DOBRY  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe