| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/285/2013 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136 poz. 969 z   późn. zm.) art. 6   ust 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.) i   art. 6   ust 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z   póżn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U   z 2012 r. poz. 749 z   późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew, uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i   podatku od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa.  

2.   Inkaso podatków rolnego, leśnego i   od nieruchomości powierza się sołtysom we wsiach: Góra, Janówek Pierwszy, Kałuszyn, Komornica, Krubin, Łajski, Michałów-Reginów, Olszewnica Nowa, Olszewnica Stara, Poddębie, Sikory, Skrzeszew, Topolina, Wieliszew.  

3.   Za pobór podatków określonych w   ust. 1, pobranych i   terminowo odprowadzonych na rachunek Urzędu Gminy Wieliszew, ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w   wysokości 15 %, z   tym że roczne wynagrodzenie za inkaso nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł (brutto).  

§   2.   Pobrane podatki inkasent przekazuje na rachunek lub w   kasie Urzędu Gminy Wieliszew  
w terminie 7   dni roboczych od dnia, w   którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z   przepisami prawa powinna nastąpić.  

§   3.   Wynagrodzenie inkasentów będzie wypłacone kwartalnie w   terminie do 14 dnia miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy.  

§   4.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 2   marca 2011 roku w   sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i   leśnego w   drodze inkasa, określenia inkasentów i   wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marcin   Fabisiak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »