| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/308/13 Rady Miasta Zielonka

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonka

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonka

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonka stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII/283/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonka”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka


Andrzej Marek Grodzki


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/308/13
Rady Miasta Zielonka
z dnia 28 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZIELONKA

Rozdział I
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

- mokrych - resztki kuchenne typu obierki i resztki jedzenia,

- suchych - pozostała frakcja odpadów, której nie da się wysegregować.

b) odpadów biodegradowalnych (zielonych);

c) tworzyw sztucznych;

d) opakowań wielomateriałowych;

e) metalu;

f) szkła bezbarwnego i kolorowego;

g) papieru;

h) ubrań i tekstyliów;

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

k) zużytych baterii i akumulatorów;

l) chemikaliów - resztki farb, lakierów, żywic, środków do konserwacji, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz opakowań po nich, odpadów zawierających rtęć itp.;

m) przeterminowanych leków;

n) zużytych opon;

o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

2) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

3) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów komunalnych;

4) zbieranie odpadów komunalnych niepodlegających selekcji do pojemników lub worków na odpady komunalne zmieszane o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

5) uprzątanie, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

6) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

7) utrzymywanie lasu w stanie zgodnym z planem urządzenia lasu;

8) usuwanie z nieruchomości suchych drzew i krzewów stanowiących zagrożenie bądź psujących estetykę krajobrazu - po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew wydanej przez Burmistrza Miasta Zielonka;

9) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

10) utrzymanie nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych, położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodników, dróg) w stanie zapewniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

11) utrzymywanie czystości na przystankach komunikacji publicznej;

12) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

13) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

14) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych,

15) wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;

16) na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska zapewnienie wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

17) wyposażenia nieruchomości w pojemniki metalowe do zbierania popiołu i żużla przez Właścicieli nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych;

18) właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 2

Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział II
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 3

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne zmieszane;

2) na nieruchomościach w trakcie budowy należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe), opakowań wielomateriałowych;

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia, pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu. Pozostali właściciele nieruchomości przekazują odpady komunalne ulegające biodegradacji w workach bezbarwnych dostarczając do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

6) selektywnie zebrane odpady komunalne przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć;

7) selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z harmonogramem;

8) odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach;

9) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

§ 4

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

§ 5

Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych;

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4) selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;

5) indywidualnego zawarcia umowy z przedsiębiorcami w zakresie odbioru odpadów i nieczystości ciekłych.

Rozdział III
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 6

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 7

1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustalona zostanie na postawie odrębnej uchwały Rady Miasta Zielonka.

§ 8

Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 9

W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 10

Gmina Zielonka stworzy minimum 1 punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Rozdział IV
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 11

Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach:

1) worki o pojemności od 60 do 120 litrów wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów komunalnych, wykluczającej rozerwanie się worka;

2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 120 l do 1100 l;

3) kontenery o pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju zbieranych odpadów komunalnych.

§ 12

1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej należy stosować następujące pojemniki :

a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia o pojemności od - 500 l do 2500 l ;

b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe o pojemności od - 500 l do 2500 l ;

c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, metal i opakowania szklane kolorowe o pojemności od - 500 l do 1500 l ;

2) do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia o pojemności - 110 l;

b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe o pojemności - 110 l ;

c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, metal i opakowania szklane kolorowe o pojemności - 80 l ;

d) BEZBARWNY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o pojemności - 160 l ;

2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Zielonka lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .

3. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 13

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przy ciągach pieszych, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach pojemniki przeznaczonych do zbierania odpadów to kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l;

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi– zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzn. opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności od 500 l do 2500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 14

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w pojemniki na odpady komunalne oraz w szalety przenośne.

§ 15

Ustala się standardy utrzymania pojemników na odpady komunalne i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) pojemnik na odpady komunalne po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik na odpady komunalne nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.

§ 16

Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady komunalne należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

3) dopuszcza się możliwość wystawienia przedmiotów wielkogabarytowych na 1 dzień przed przewidzianym terminem zbiórki, w celu udostępnienia powyższych przedmiotów osobom potrzebującym.

§ 17

Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 18

1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) foliowanych publikacji.

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego oraz metalu nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych.

6) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

2) opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

4. Do przydomowych kompostowników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

5. Odpady określone w ust. 1, 2, 3 powinny być wrzucane do pojemników z odpadami zmieszanymi.

Rozdział V
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 19

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 20

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy między innymi:

1) prowadzenie psa na uwięzi, pies rasy uznanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;

2) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

3) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak: schroniska, lecznice, wystawy itp. - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników;

4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier, zabaw, piaskownic dla dzieci;

5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.) - postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie poza obszarem zurbanizowanym i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Hodowcy pajęczaków, owadów , gadów, płazów ptaków i innych zwierząt egzotycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 21

Obowiązki określone w paragrafie 20 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 22

Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają procedurze określonej w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonka”.

§ 23

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Zielonka w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonka”.

Rozdział VI
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 24

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dozwolone, gdy wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się do gruntu;

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach zurbanizowanych zabrania się hodowli gołębi.

§ 25

Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach , placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział VII
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26

1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Zielonka określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

3. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Zielonka.

Rozdział VIII
UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE KIEROWANIA ODPADÓW DO INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW

§ 27

1. Gospodarka odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu. Wyjątkiem są regiony, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze danego regionu macierzystego regionu.

2. Dla każdego regionu wskazane zostały instalacje regionalne i zastępcze. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji powinno opierać się na uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania WPGO 2012-2023, zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony.

3. Na potrzeby WPGO 2012-2023 dokonano klasyfikacji instalacji według poniższych kryteriów:

1) RIPOK – funkcjonująca instalacja, spełniająca wymagania definicji instalacji regionalnej, w tym wymagania ilościowe dotyczące przetworzenia odpadów od co najmniej 120 000 mieszkańców z regionu, w którym się znajduje;

2) zastępcza – planowany RIPOK (w przypadku rozbudowy funkcjonującej instalacji) lub planowany RIPOK (nowe instalacje) – zakłady posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy lub budowy nowej instalacji spełniającej wymagania definicji instalacji regionalnej;

3) zastępcza – po rozbudowie RIPOK – zakłady niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej oraz nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy/modernizacji instalacji. Jest to grupa funkcjonujących instalacji, które posiadają potencjał techniczny pozwalający spełnić wymagania RIPOK po doposażeniu lub które uzyskały decyzję po 1 stycznia 2012 roku;

4) zastępcza do czasu wybudowania RIPOK – pozostałe instalacje i urządzenia mobilne niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej i nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych przed 1 stycznia 2012 roku dla rozbudowy/modernizacji instalacji;

5) zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia RIPOK – Dotyczy wyłącznie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów, które w przypadku spełniania minimalnej dla RIPOK przepustowości oraz po uzyskaniu zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin uzyskają status instalacji regionalnej.

4. Regionalną instalacją może być zakład zapewniający:

1) termiczne przekształcanie odpadów;

2) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych;

3) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;

4) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

5. Zakładem regionalnym przetwarzającym odpady w sposób określony w punktach 1) - 4), może być instalacja zapewniająca przetworzenie odpadów od co najmniej 120 000 mieszkańców z regionu, w którym się znajduje. Składowiskiem regionalnym (4) może być obiekt o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Ze względu na zróżnicowaną strukturę zabudowy, minimalne wymagania ilościowe dla RIPOK, zostały określone indywidualnie w każdym regionie.

6. Instalacje mające status ”planowany RIPOK”, w przypadku zakończenia budowy i uruchomienia instalacji, powinny poinformować o gotowości do przyjmowania odpadów Zarząd Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, celem podjęcia kroków zmierzających do aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

7. W przypadku uruchomienia planowanej instalacji regionalnej, instalacje wskazane jako zastępcze do czasu wybudowania RIPOK, tracą status zastępczych poprzez zmianę uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, uwzględniającą nowo wybudowaną instalację.

8. Budowa nowych instalacji regionalnych, powinna zostać poprzedzona analizą dostępnego strumienia odpadów danego rodzaju w regionie.

9. W każdym regionie gospodarki odpadami, odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP. W przypadku regionów, dla których wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem macierzystym – odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze regionu.

10. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

11. Od dnia 1 stycznia 2013 roku, wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny być kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a przypadku ich braku do instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.

12. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

13. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP). Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów powinno zapewniać w pierwszym etapie, rozdział zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 na co najmniej dwie frakcje: nadsitową (o zwiększonej kaloryczności) oraz podsitową (ulegającą biodegradacji), wymagającą biologicznej stabilizacji w ramach drugiego etapu.

14. Część mechaniczna instalacji powinna zapewniać sortowanie (automatyczne lub ręczne) odpadów, mające na celu przygotowanie zmieszanych odpadów komunalnych do przetworzenia biologicznego. Sposób prowadzenia procesu w pierwszym etapie, powinien przyczyniać się do zmniejszenia masy składowanych odpadów zgodnie z założonymi celami (max. 60% w 2014) oraz obniżenia kaloryczności pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, w sposób umożliwiający osiągnięcie parametrów na poziomie: ciepło spalania – 6 MJ/kg s.m., zawartość ogólnego węgla organicznego – 5% s.m. (po części biologicznej procesu mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów), strata przy prażeniu – 8% s.m. W tym celu, część mechaniczna instalacji MBP może być rozszerzona o segment służący do produkcji komponentów do paliwa alternatywnego (RDF). Proces mechanicznego przetwarzania odpadów należy traktować jako proces wspomagający selektywne zbieranie odpadów komunalnych u źródła.

15. Część biologiczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, powinna zapewniać stabilizację tlenową lub beztlenową całej frakcji ulegającej biodegradacji (podsitowej) wydzielonej w pierwszym etapie. Warunki prowadzenia procesu stabilizacji oraz wytwarzany w tym procesie stabilizat, powinny być zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

16. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Instalacje przetwarzające selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady, powinny funkcjonować w sposób zapewniający wytworzenie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego uprawę roślin. Spełnienie powyższego warunku powinno być potwierdzone poprzez uzyskanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu lub środka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

17. Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku danego typu od dnia 1 stycznia 2013 nieprzetworzone zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie spełniają kryteriów dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne.

18. Składowiska odpadów posiadające status regionalnych, mogą przyjmować do unieszkodliwiania wyłącznie odpady przetworzone.

19. Składowanie odpadów zmieszanych na składowiskach zastępczych, może mieć miejsce wyłącznie w przypadku określonym w punkcie 10.

20. Składowiska odpadów wskazane jako zastępcze do czasu budowy RIPOK, tj. niewskazane do rozbudowy, należy zamknąć w terminie do 31 grudnia 2014 roku. W celu dopełnienia składowiska i przygotowania do etapu rekultywacji, a także minimalizacji kosztów rekultywacji, należy podjąć skuteczne działania zmierzające do wykorzystania pozostałej pojemności we wskazanym terminie (np. dopuścić do składowania odpady wytworzone na terenach innych gmin, zwiększyć limit przyjmowanych do składowania odpadów itp.).

21. Pozostałe instalacje. Na terenie województwa mazowieckiego możliwe jest funkcjonowanie i budowanie innych instalacji do zagospodarowania odpadów, niebędących instalacjami regionalnymi ani zastępczymi. Instalacje te, nie mogą przyjmować odpadów zmieszanych, zielonych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczonych do składowania. Celem funkcjonowania tych instalacji powinno być wsparcie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zwiększeniu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

22. Stacje przeładunkowe. W ramach usprawnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania, dopuszcza się lokalizowanie stacji przeładunkowych jako integralnego elementu systemu. Stacja powinna być zarządzana przez ten sam podmiot, który kieruje instalacją regionalną, a koszt przyjęcia odpadów na stacji, powinien być taki sam jak w powiązanej z nią instalacji regionalnej. Na stacji zakazuje się przetwarzania odpadów.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Straż Miejska w Zielonce oraz pracownicy upoważnieni przez Burmistrza Miasta Zielonka są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Zielonka można zgłaszać do Urzędu Miasta Zielonka lub Straży Miejskiej w Zielonce.

4. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenach Gminy Zielonka.

5. Urząd Miasta w Zielonce będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »