| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/261/2013 RADY GMINY MROZY

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733 z późn.zm) Rada Gminy Mrozy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/261/2013
RADY GMINY MROZY
z dnia 15 lutego 2013 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MROZY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Mrozy a także lokale będące w jej posiadaniu samoistnym.

2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy wchodzą lokale mieszkalne i lokale socjalne.

§ 2. 1. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone są na:

1) lokale socjalne w przypadku, gdy na gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia;

2) na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych;

2. Lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 80m2wynajmowane będą na zasadach czynszu wolnego ustalonego w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3. 1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z wyjątkiem lokali socjalnych wynajmuje się na czas nieoznaczony.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres od 1 roku do 3 lat z możliwością jej przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

§ 4. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i na czas oznaczony zawiera się
z osobami, które zamieszkują na terenie Gminy Mrozy.

§ 5. Wynajmującym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina Mrozy reprezentowana przez Wójta Gminy.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 6. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:

1) osiągają niskie dochody i zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych;

2) utraciły mieszkanie wskutek działania siły wyższej, klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;

3) zamieszkują w budynku, którego stan techniczny uzasadnia natychmiastowe wykwaterowanie;

4) są przekwaterowywane z budynków przeznaczonych do rozbiórki;

5) przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminę;

6) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m2ogólnej powierzchni pokoi lub zamieszkują w lokalu uznanym za niemieszkalny;

7) opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z osiągnięciem pełnoletności, a nie mają możliwości powrotu do lokalu, w którym poprzednio mieszkały.

§ 7. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) nabyły prawo do lokalu na podstawie orzeczenia sądowego;

2) osiągają niskie dochody i zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych;

3) utraciły mieszkanie wskutek działania siły wyższej, klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;

4) zamieszkują w budynku, którego stan techniczny uzasadnia natychmiastowe wykwaterowanie;

5) są przekwaterowywane z budynków przeznaczonych do rozbiórki;

6) nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

§ 8. 1. Wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne przeznaczone do remontu mogą być wynajmowane w zamian za wykonanie remontu przez przyszłego najemcę.

2. W przypadku lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu osobę wykonującą remont na własny rachunek można zwolnić z opłat czynszowych na okres do trzech lat w ramach kompensaty kosztów remontu.

Rozdział 3.
Wysokość dochodu

§ 9. 1. Za dochód uprawniający do przyznania lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego uważa się dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

2. Do dochodu, o którym mowa w ust.1 zalicza się dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

§ 10. 1. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 100% w gospodarstwach wieloosobowych.

2. Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80% w gospodarstwach wieloosobowych.

3. Dochodem uprawniającym do zastosowania obniżek czynszu o 15% jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% najniższej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwie wieloosobowych.

Rozdział 4.
Zamiana lokali mieszkalnych

§ 11. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy a także dokonać zamiany na lokal znajdujący się w innych zasobach za zgodą wynajmującego.

2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5m2powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami racjonalnego gospodarowania lokalami.

Rozdział 5.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 12. Za trudne warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się takie, w których na jedną osobę przypada mniej niż 5 m2ogólnej powierzchni pokoi w gospodarstwach wieloosobowych lub 10 m2w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 13. 1. Wnioski (podania) o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą składać osoby spełniające kryteria określone w Rozdz. II niniejszych zasad wynajmowania lokali.

2. Wnioski wraz z deklaracją o dochodach wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych należy składać w Urzędzie Gminy Mrozy.

3. Wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Mrozy.

§ 14. 1. Raz w roku sporządzane będą i weryfikowane w oparciu o kryteria określone w Rozdz. II wykazy osób uprawnionych do zawarcia

1) umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony;

2) umowy najmu lokalu socjalnego.

2. Wykazy osób uprawnionych do lokali znajdować się będą w Urzędzie Gminy Mrozy
w Referacie Inwestycji, gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami.

3. Osoby ujęte w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, zobowiązane są do informowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji mieszkaniowej i dochodach w terminie do 30 dni od daty zaistnienia tych zmian pod rygorem wykreślenia wniosku z wykazu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zawrzeć umowę najmu
z osobą nie ujętą w wykazie.

§ 15. 1. Wójt Gminy w celu weryfikacji złożonych wniosków pod kątem spełnienia kryteriów określonych w Rozdz. II może zasięgnąć opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Dopuszcza się również dla oceny warunków mieszkaniowych wnioskodawcy oraz w celu uzyskania opinii w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego powołanie zespołu opiniującego.

3. W skład zespołu mogą być powołani radni, pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 16. 1. W przypadkach społecznie uzasadnionych, za zgodą Wójta Gminy, jeżeli po śmierci najemcy w lokalu pozostali pełnoletni i objęci umową najmu jego wstępni lub zstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, można z nimi zawrzeć umowę najmu, jeżeli zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci przez okres nie krótszy niż 2 lata oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (dotyczy to również współmałżonka osoby ubiegającej się, a także innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania) a czynsz z tytułu najmu opłacany jest na bieżąco.

2. W razie opuszczenia lokalu mieszkalnego przez najemcę, można z zamieszkującym wraz z nim przez okres co najmniej 5 lat jego pełnoletnim zstępnym, wstępnym, rodzeństwem, pełnoletnim dzieckiem rodzeństwa, z osobą przysposabiającą albo przysposobioną, osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, zawrzeć umowę najmu lokalu, o ile nie zachodzą przesłanki określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o ile nie mają tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego (dotyczy to również współmałżonka osoby ubiegającej się oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania).

3. Umowa najmu z osobami wymienionymi w pkt 1 może być zawarta jeżeli osoby te nie mają możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a wielkość i standard zajmowanego mieszkania odpowiada ich zdolności finansowej.


Uzasadnienie

Wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mrozy odbywać się powinno w oparciu o zasady ustalone zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm). Zasady wynajmowania lokali, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, mają na celu racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym w celu zaspokajania potrzeb osób najbardziej potrzebujących.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »