| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/124/2013 Rady Gminy w Broku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Brok.

§ 2. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nuczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.);

b) szkole – należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Brok: szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole;

c) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkole, w tym także nauczycieli, o których mowa w art. 72 ust. 4 ustawy;

d) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć wynagrodzenie określone corocznie przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w przypadku:

a) przewlekłej lub ciężkiej choroby wymagającej stosowania specjalistycznego leczenia, terapii lub rehabilitacji;

b) ponoszenia kosztów w związku z zakupem niezbędnych do leczenia lub rehabilitacji środków medycznych, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, protez, aparatów słuchowych;

c) długotrwałego korzystania z pomocy lekarza specjalisty, stosowania specjalnej diety, zapewnienia choremu dodatkowej opieki.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi w formie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na leczenie lub zakup środków, o których mowa w § 3.

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi w wysokości do 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Wysokość udzielonej pomocy zdrowotnej zależna jest od:

a) wysokości kosztów przeprowadzonego leczenia lub rehabilitacji;

b) okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela, na które składają się w szczególności: długotrwałe zwolnienia lekarskie, konieczność leczenia poza miejscem zamieszkania, leczenia specjalistyczne nie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Pomoc zdrowotna może być przyznawana nie częściej niż raz w roku.

§ 5. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje się na wniosek nauczyciela złożony w Urzędzie Gminy w Broku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

a) imię i nazwisko nauczyciela;

b) adres zamieszkania nauczyciela;

c) nazwę szkoły zatrudniającej nauczyciela;

d) uzasadnienie ubiegania się o pomoc zdrowotną.

3. Do wniosku nauczyciel dołącza:

a) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 3 pkt 1 i 3;

b) dokumenty potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty, o których mowa w § 3 pkt 2;

4. Nauczyciel otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej.

§ 6. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku budżetowym stanowią 0,1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do kompetencji Rada Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych odrębnymi ustawami. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku budżetowym będą stanowiły 0,1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brok. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »