| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Miasto, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne zmieszane i segregowane w każdej ilości.

§ 3. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane w sposób selektywny niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto, traktowane są jako odpady komunalne zmieszane.

§ 4. Odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, raz w miesiącu.

§ 5. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, w zamian za uiszczoną opłatę, będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, raz w miesiącu.

2. W ramach uiszczonej opłaty Gmina Nowe Miasto zapewnia właścicielom zamieszkałych nieruchomości, którzy zadeklarowani selektywną zbiórkę odpadów, worki do segregacji odpadów komunalnych.

§ 6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dwa razy w roku.

§ 7. 1.Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, wymienione w §4, §5 i §6 które zostały wystawione przed posesję w sposób umożliwiający ich odbiór z drogi publicznej.

2.Odpady komunalne wymienione w §4, §5 i §6 wystawione w innych miejscach, niż określone w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 8. 1.Odbiór odpadów, o których mowa w §4 - 6 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2.W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3.Odbieranie odpadów, o których mowa w §4 – 6 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, wyłonionym w drodze przetargu, z którym Gmina Nowe Miasto zawrze umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów.

4.Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 przedsiębiorca dostarcza właścicielom nieruchomości, z których ma być dokonywany odbiór odpadów komunalnych.

§ 9. 1.Ustala się utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.

2.Zasady funkcjonowania, w szczególności terminy i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa umowa zawarta z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.

§ 10. Odpady komunalne niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:

1)resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;

2)rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich;

3)zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz opakowań po nich;

4)środki ochrony rośli oraz opakowań po nich;

5)lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;

6)baterie i akumulatory;

7)zużyte kartridże i tonery;

8)przepracowane oleje;

9)przeterminowane leki

przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §9, po ich dostarczeniu przez mieszkańców na własny koszt.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 12. Traci moc uchwała Nr 137/XXV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »